Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Bảy 2020

Thứ Tư 1 X Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
Am 5:14-15,21-24 Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17 Mt 8:28-34
11-5 (AL)
Thứ Năm 2 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 9:1-8 
12-5 (AL)
Thứ Sáu 3 Đ Thánh Tôma, Tông Đồ
Am 8:4-6,9-12 Tv 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13 
13-5 (AL)
Thứ Bảy 4 X Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
Am 9:11-15 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 9:14-17 
14-5 (AL)
Chủ Nhật 5 X Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Dcr 9:9-10 Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14 Rm 8:9,11-13 Mt 11:25-30
Thánh Vịnh Tuần 2 
15-5 (AL)
Thứ Hai 6 X Thánh Maria Goretti, Đttđ
Hs 2:16-18,21-22 Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 9:18-26 
16-5 (AL)
Thứ Ba 7 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13 Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10 Mt 9:32-38 
17-5 (AL)
Thứ Tư 8 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Mt 10:1-7 
18-5 (AL)
Thứ Năm 9 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9 Tv 80:2,3,15-16 Mt 10:7-15 
19-5 (AL)
Thứ Sáu 10 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10 Tv 51:3-4,8-9.12-13,14,17 Mt 10:16-23 
20-5 (AL)
Thứ Bảy 11 Tr Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Is 6:1-8 Tv 93:1,1-2,5 Mt 10:24-33 
21-5 (AL)
Chủ Nhật 12 X Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11 Tv 65:10,11,12-13,14 Rm 8:18-23 Mt 13:1-23;13:1-9
Thánh Vịnh Tuần 3 
22-5 (AL)
Thứ Hai 13 X Thánh Henry
Is 1:10-17 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 10:34–11:1 
23-5 (AL)
Thứ Ba 14 Tr Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 7:1-9 Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8 Mt 11:20-24 
24-5 (AL)
Thứ Tư 15 Tr Thánh Bonaventure, Gmtsht
Is 10:5-7,13-16 Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15 Mt 11:25-27 
25-5 (AL)
Thứ Năm 16 X Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Is 26:7-9,12,16-19 Tv 102:13-14,15,16-18,19-21 Mt 11:28-30 
26-5 (AL)
Thứ Sáu 17 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22 Is 38:10-11,12,16 Mt 12:1-8 
27-5 (AL)
Thứ Bảy 18 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Mk 2:1-5 Tv 10:1-2,3-4,7-8,14 Mt 12:14-21 
28-5 (AL)
Chủ Nhật 19 X Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13,16-19 Tv 86:5-6,9-10,15-16 Rm 8:26-27 Mt 13:24-43;13:24-30
Thánh Vịnh Tuần 4 
29-5 (AL)
Thứ Hai 20 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Mk 6:1-4,6-8 Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Mt 12:38-42 
30-5 (AL)
Thứ Ba 21 X Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Mk 7:14-15,18-20 Tv 85:2-4,5-6,7-8 Mt 12:46-50 
1-6 (AL)
Thứ Tư 22 Tr Thánh Maria Mađalêna
Hc 1:1,4-10 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Mt 13:1-9 
2-6 (AL)
Thứ Năm 23 X Thánh Bridget, Tu Sĩ
Hc 2:1-3,7-8,12-13 Tv 36:6-7,8-9,10-11 Mt 13:10-17 
3-6 (AL)
Thứ Sáu 24 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 3:14-17 Hc 31:10,11-12,13 Mt 13:18-23 
4-6 (AL)
Thứ Bảy 25 Đ Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Hc 7:1-11 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:24-30
5-6 (AL)
Chủ Nhật 26 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5,7-12 Tv 119:57,72,76-77,127-128,129-130 Rm 8:28-30 Mt 13:44-52;13:44-46
Thánh Vịnh Tuần 1 
6-6 (AL)
Thứ Hai 27 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 13:1-11 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 13:31-35
7-6 (AL)
Thứ Ba 28 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 14:17-22 Tv 79:8,9,11,13 Mt 13:35-43 
8-6 (AL)
Thứ Tư 29 Tr Thánh Mátta
Hc 15:10,16-21 Tv 59:2-3,4,10-11,17,18 Mt 13:44-46 
9-6 (AL)
Thứ Năm 30 X Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Hc 18:1-6 Tv 146:1-2,2-4,5-6 Mt 13:47-53 
10-6 (AL)
Thứ Sáu 31 Tr Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Hc 26:1-9 Tv 69:5,8-10,14 Mt 13:54-58 
11-6 (AL)