Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Sáu 2018

Thứ Sáu 1 Đ Thánh Justin, Tđ
1 Pr 4:7-13 Tv 96:10,11-12,13 Mc 11:11-26
18-4 (AL)
Thứ Bảy 2 X Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
Gd 1:7,20-25 Tv 63:2,3-4,5-6 Mc 11:27-33
19-4 (AL)
Chủ Nhật 3 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Xh 24:3-8 Tv 116:12-13,15-16,17-18 Dt 9:11-15 Mc 14:12-16,22-26
20-4 (AL)
Thứ Hai 4 X Thứ Hai Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Pr 1:2-7 Tv 91:1-2,14-15,15-16 Mc 12:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
Thánh Vịnh Tuần 4
21-4 (AL)
Thứ Ba 5 Đ Thánh Boniface, Gmtđ
2 Pr 3:12-15,17-18 Tv 90:2,3-4,10,14,16 Mc 12:13-17 
22-4 (AL)
Thứ Tư 6 X Thánh Norbert, Gm
2 Tm 1:1-3,6-12 Tv 123:1-2,2 Mc 12:18-27 
23-4 (AL)
Thứ Năm 7 X Thứ Năm Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 2:8-15 Tv 25:2-5,8-9,10,14 Mc 12:28-34 
24-4 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Tm 3:10-17 Tv 119:157,160,161,165,166,168 Mc 12:35-37 
25-4 (AL)
Thứ Bảy 9 Tr Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Tm 4:1-8 Tv 71:8-9,14-15,16-17,22 Mc 12:38-44 
26-4 (AL)
Chủ Nhật 10 X Chúa Nhật Thứ Mười Mùa Quanh Năm
St 3:9-15 Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8 2 Cr 4:13-21;5:1 Mc 3:20-35
Thánh Vịnh Tuần 2 
27-4 (AL)
Thứ Hai 11 Đ Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 17:1-6 Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8 Mt 5:1-12 
28-4 (AL)
Thứ Ba 12 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16 Tv 4:2-3,4-5,7-8 Mt 5:13-16 
29-4 (AL)
Thứ Tư 13 Tr Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 18:20-39 Tv 16:1-2,4,5,8,11 Mt 5:17-19 
30-4 (AL)
Thứ Năm 14 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46 Tv 65:10,10-11,12-13 Mt 5:20-26 
1-5 (AL)
Thứ Sáu 15 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Mt 5:27-32 
2-5 (AL)
Thứ Bảy 16 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:19-21 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10 Mt 5:33-37 
3-5 (AL)
Chủ Nhật 17 X Chúa Nhật Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Ed 17:22-24 Tv 92:2-3,13-14,15-16 2 Cr 5:6-10 Mc 4:26-34
Thánh Vịnh Tuần 3 
4-5 (AL)
Thứ Hai 18 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16 Tv 5:2-3,5-6,7 Mt 5:38-42 
5-5 (AL)
Thứ Ba 19 X Thánh Romuald, Tu Viện Trường
1 V 21:17-29 Tv 51:3-4,5-6,11,16 Mt 5:43-48 
6-5 (AL)
Thứ Tư 20 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14 Tv 31:20,21,24 Mt 6:1-6,16-18 
7-5 (AL)
Thứ Năm 21 Tr Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
Hc 48:1-14 Tv 97:1-2,3-4,5-6,7 Mt 6:7-15
8-5 (AL)
Thứ Sáu 22 X Thánh Phaolôinô thành Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ
2 V 11:1-4,9-18,20 Tv 132:11,12,13-14,17-18 Mt 6:19-23 
9-5 (AL)
Thứ Bảy 23 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25 Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34 Mt 6:24-34 
10-5 (AL)
Chủ Nhật 24 Tr Sinh Nhật Thánh Gioan
G 38:1,8-11 Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31 2 Cr 5:14-17 Mc 4:35-41 
11-5 (AL)
Thứ Hai 25 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18 Tv 60:3,4-5,12-13 Mt 7:1-5
Thánh Vịnh Tuần 4 
12-5 (AL)
Thứ Ba 26 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 19:9-11,14-21,31-36 Tv 48:2-3,3-4,10-11 Mt 7:6,12-14 
13-5 (AL)
Thứ Tư 27 X Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ
2 V 22:8-13;23:1-3 Tv 119:33,34,35,36,37,40 Mt 7:15-20 
14-5 (AL)
Thứ Năm 28 Đ Thánh Irenaeus, Gmtđ
2 V 24:8-17 Tv 79:1-2,3-5,8,9 Mt 7:21-29 
15-5 (AL)
Thứ Sáu 29 X Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
2 V 25:1-12 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Mt 8:1-4 
16-5 (AL)
Thứ Bảy 30 X Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
Ac 2:2,10-14,18-19 Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21 Mt 8:5-17 
17-5 (AL)