Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Chín 2020

Thứ Ba 1 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16 Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14 Lc 4:31-37 
14-7 (AL)
Thứ Tư 2 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9 Tv 33:12-13,14-15,20-21 Lc 4:38-44 
15-7 (AL)
Thứ Năm 3 Tr Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 3:18-23 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 5:1-11 
16-7 (AL)
Thứ Sáu 4 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5 Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40 Lc 5:33-39 
17-7 (AL)
Thứ Bảy 5 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:9-15 Tv 145:17-18,19-20,21 Lc 6:1-5 
18-7 (AL)
Chủ Nhật 6 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Ed 33:7-9 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 13:8-10 Mt 18:15-20
Thánh Vịnh Tuần 3 
19-7 (AL)
Thứ Hai 7 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8 Tv 5:5-6,7,12 Lc 6:6-11 
20-7 (AL)
Thứ Ba 8 Tr Sinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 6:1-11 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 6:12-19 
21-7 (AL)
Thứ Tư 9 Tr Thánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 7:25-31 Tv 45:11-12,14-15,16-17 Lc 6:20-26 
22-7 (AL)
Thứ Năm 10 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 8:1-7,11-13 Tv 139:1-3,13-14,23-24 Lc 6:27-38 
23-7 (AL)
Thứ Sáu 11 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 9:16-19,22-27 Tv 84:3,4,5-6,8,12 Lc 6:39-42 
24-7 (AL)
Thứ Bảy 12 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22 Tv 116:12-13,17-18 Lc 6:43-49 
25-7 (AL)
Chủ Nhật 13 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Hc 27:30-28:7 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Rm 14:7-9 Mt 18:21-35
Thánh Vịnh Tuần 4 
26-7 (AL)
Thứ Hai 14 Đ Tôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 11:17-26,33 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Lc 7:1-10
27-7 (AL)
Thứ Ba 15 Tr Đức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 12:12-14,27-31 Tv 100:1-2,3,4,5 Lc 7:11-17 
28-7 (AL)
Thứ Tư 16 Đ Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 12:31–13:13 Tv 33:2-3,4-5,12,22 Lc 7:31-35 
29-7 (AL)
Thứ Năm 17 X Thánh Robertô Bellarmine, Gmtsht
1 Cr 15:1-11 Tv 118:1-2,16-17,28 Lc 7:36-50 
1-8 (AL)
Thứ Sáu 18 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:12-20 Tv 17:1,6-7,8,15 Lc 8:1-3
2-8 (AL)
Thứ Bảy 19 X Thánh Janurius, Gmtđ
1 Cr 15:35-37,42-49 Tv 56:10-12,13-14 Lc 8:4-15 
3-8 (AL)
Chủ Nhật 20 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:6-9 Tv 145:2-3,8-9,17-18 Pl 1:20-24,27 Mt 20:1-16
Thánh Vịnh Tuần 1 
4-8 (AL)
Thứ Hai 21 Đ Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Cn 3:27-34 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 8:16-18 
5-8 (AL)
Thứ Ba 22 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Cn 21:1-6,10-13 Tv 119:1.27.20.34.35.44 Lc 8:19-21 
6-8 (AL)
Thứ Tư 23 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Cn 30:5-9 Tv 119:29,72,89,101,104,163 Lc 9:1-6 
7-8 (AL)
Thứ Năm 24 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:7-9 
8-8 (AL)
Thứ Sáu 25 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11 Tv 144:1-2,3-4 Lc 9:18-22 
9-8 (AL)
Thứ Bảy 26 X Thánh Cosmas và Damian, Mm
Gv 11:9-12:8 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:43-45 
10-8 (AL)
Chủ Nhật 27 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Ed 18:25-28 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Pl 2:1-11;3:1-5 Mt 21:28-32
Thánh Vịnh Tuần 2
11-8 (AL)
Thứ Hai 28 X Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo
G 1:6-22 Tv 17:1,2-3,6-7 Lc 9:46-50 
12-8 (AL)
Thứ Ba 29 Tr Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
G 3:1-3,11-17,20-23 Tv 88:2-3,4-5,6,7-8 Lc 9:51-56 
13-8 (AL)
Thứ Tư 30 Tr Thánh Giêrômiô, Lmts
G 9:1-12,14-16 Tv 88:10-11,12-13,14-15 Lc 9:57-62 
14-8 (AL)