Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Hai 2020

Thứ Bảy 1 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41
8-1 (AL)
Chủ Nhật 2 Tr Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Xp 2:3,3:12-13 Tv 146:6-7,8-10 1 Cr 1:26-31 Mt 5:1-12
9-1 (AL)
Thứ Hai 3 X Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
2 Sm 15:13-14,30;16:5-13 Tv 3:2-3,4-5,6-7 Mc 5:1-20
Thánh Vịnh Tuần 4
10-1 (AL)
Thứ Ba 4 X Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30;2 Sm 19:3 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Mc 5:21-43 
11-1 (AL)
Thứ Tư 5 Đ Thánh Agatha, Đttđ
2 Sm 24:2,9-17 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 6:1-6 
12-1 (AL)
Thứ Năm 6 Đ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
1 V 2:1-4,10-12 1 Sb 29:10,11,11-12,12 Mc 6:7-13 
13-1 (AL)
Thứ Sáu 7 X Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11 Tv 18:31,47,50,51 Mc 6:14-29 
14-1 (AL)
Thứ Bảy 8 X Thánh Jerome Emiliani
1 V 3:4-13 Tv 119:9,10,11,12,13,14 Mc 6:30-34 
15-1 (AL)
Chủ Nhật 9 X Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 58:7-10 Tv 112:4-5,6-7,8-9 1 Cr 2:1-5 Mt 5:13-16
Thánh Vịnh Tuần 1 
16-1 (AL)
Thứ Hai 10 Tr Thánh Scholastica, Đt
1 V 8:1-7,9-13 Tv 132:6-7,8-10 Mc 6:53-56 
17-1 (AL)
Thứ Ba 11 X Đức Mẹ Lộ Đức
1 V 8:22-23,27-30 Tv 84:3-4,5,10,11 Mc 7:1-13 
18-1 (AL)
Thứ Tư 12 X Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10 Tv 37:5-6,30-31,39-40 Mc 7:14-23 
19-1 (AL)
Thứ Năm 13 X Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:4-13 Tv 106:3-4,35-3,37,40 Mc 7:24-30 
20-1 (AL)
Thứ Sáu 14 Tr Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
1 V 11:29-32;12:19 Tv 81:10-11,12-13,14-15 Mc 7:31-37 
21-1 (AL)
Thứ Bảy 15 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32;13:33-34 Tv 106:6-7,19-20,21-22 Mc 8:1-10 
22-1 (AL)
Chủ Nhật 16 X Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 15:16-21 Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34 1 Cr 2:6-10 Mt 5:17-37;Mt  5:20-22,27-28,33-34,37
Thánh Vịnh Tuần 2 
23-1 (AL)
Thứ Hai 17 X Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Gc 1:1-11 Tv 119:67,68,71,72,75,76 Mc 8:11-13 
24-1 (AL)
Thứ Ba 18 X Thứ Ba Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18 Tv 94:12-13,14-15,18-19 Mc 8:14-21 
25-1 (AL)
Thứ Tư 19 X Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27 Tv 15:2-3,3-4,5 Mc 8:22-26 
26-1 (AL)
Thứ Năm 20 X Thứ Năm Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9 Tv 34:2-3,4-5,6-7 Mc 8:27-33 
27-1 (AL)
Thứ Sáu 21 X Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Gc 2:14-24,26 Tv 112:1-2,3-4,5-6 Mc 8:34–9:1 
28-1 (AL)
Thứ Bảy 22 Tr Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 3:1-10 Tv 12:2-3,4-5,7-8 Mc 9:2-13 
29-1 (AL)
Chủ Nhật 23 X Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 19:1-2,17-18 Tv 103:1-2,3-4,8,10,12-13 1 Cr 3:16-23 Mt 5:38-48
Thánh Vịnh Tuần 3 
1-2 (AL)
Thứ Hai 24 X Thứ Hai Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18 Tv 19:8,9,10,15 Mc 9:14-29 
2-2 (AL)
Thứ Ba 25 X Thứ Ba Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10 Tv 55:7-8,9-10,10-11,23 Mc 9:30-37 
3-2 (AL)
Thứ Tư 26 Tm Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18 
4-2 (AL)
Thứ Năm 27 Tm Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
5-2 (AL)
Thứ Sáu 28 Tm Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15 
6-2 (AL)
Thứ Bảy 29 Tm Tháng Giêng sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32 
7-2 (AL)