TÔ MÀU

 1. Thánh Phaolô gặp Chúa Giêsu trên đường đi Đa-mát
 2. Chúa Giêsu Sinh Ra
 3. Chúa Hiển Linh
 4. Chúa Chịu Phép Rửa
 5. Chúa Giêsu hoá nuớc thành rượu tại Cana
 6. Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng
 7. Chúa Hiển Dung
 8. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
 9. Chúa Giêsu chết trên thánh giá
 10. Chúa Giêsu sống lại vinh hiển
 11. Chúa Lên Trời
 12. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 13. Đức Mẹ hồn xác lên trời
 14. Chúa Giêsu yêu thương trẻ em
 15. Thánh thiên thần bản mệnh