jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Chín 2014

Thứ Hai 1 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:1-5 Tv 119:97,98,99,100,101,102 Lc 4:16-30
8-8 (AL)
Thứ Ba 2 X  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16 Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14 Lc 4:31-37
9-8 (AL)
Thứ Tư 3 Tr  Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 3:1-9 Tv 33:12-13,14-15,20-21 Lc 4:38-44
10-8 (AL)
Thứ Năm 4 X  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 5:1-11
11-8 (AL)
Thứ Sáu 5 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5 Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40 Lc 5:33-39
12-8 (AL)
Thứ Bảy 6 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:9-15 Tv 145:17-18,19-20,21 Lc 6:1-5
13-8 (AL)
Chủ Nhật 7 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Ed 33:7-9 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 13:8-10 Mt 18:15-20
Thánh Vịnh Tuần 3
14-8 (AL)
Thứ Hai 8 Tr Sinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 5:1-8 Tv 5:5-6,7,12 Lc 6:6-11
15-8 (AL)
Thứ Ba 9 Tr Thánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 6:1-11 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 6:12-19
16-8 (AL)
Thứ Tư 10 X  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31 Tv 45:11-12,14-15,16-17 Lc 6:20-26
17-8 (AL)
Thứ Năm 11 X  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 8:1-7,11-13 Tv 139:1-3,13-14,23-24 Lc 6:27-38
18-8 (AL)
Thứ Sáu 12 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 9:16-19,22-27 Tv 84:3,4,5-6,8,12 Lc 6:39-42
19-8 (AL)
Thứ Bảy 13 Tr  Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Cr 10:14-22 Tv 116:12-13,17-18 Lc 6:43-49
20-8 (AL)
Chủ Nhật 14 Đ  Tôn Vinh Thánh Giá
Hc 27:30-28:7 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Rm 14:7-9 Mt 18:21-35
21-8 (AL)
Thứ Hai 15 Tr Đức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 11:17-26,33 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Lc 7:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4
22-8 (AL)
Thứ Ba 16 Đ  Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 12:12-14,27-31 Tv 100:1-2,3,4,5 Lc 7:11-17
23-8 (AL)
Thứ Tư 17 X  Thánh Robertô Bellarmine, Gmtsht
1 Cr 12:31–13:13 Tv 33:2-3,4-5,12,22 Lc 7:31-35
24-8 (AL)
Thứ Năm 18 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:1-11 Tv 118:1-2,16-17,28 Lc 7:36-50
25-8 (AL)
Thứ Sáu 19 X  Thánh Janurius, Gmtđ
1 Cr 15:12-20 Tv 17:1,6-7,8,15 Lc 8:1-3
26-8 (AL)
Thứ Bảy 20 Đ Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Cr 15:35-37,42-49 Tv 56:10-12,13-14 Lc 8:4-15
27-8 (AL)
Chủ Nhật 21 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:6-9 Tv 145:2-3,8-9,17-18 Pl 1:20-24,27 Mt 20:1-16
Thánh Vịnh Tuần 1
28-8 (AL)
Thứ Hai 22 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 8:16-18
29-8 (AL)
Thứ Ba 23 X  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Cn 21:1-6,10-13 Tv 119:1.27.20.34.35.44 Lc 8:19-21
30-8 (AL)
Thứ Tư 24 X  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Cn 30:5-9 Tv 119:29,72,89,101,104,163 Lc 9:1-6
1-9 (AL)
Thứ Năm 25 X  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:7-9
2-9 (AL)
Thứ Sáu 26 X  Thánh Cosmas và Damian, Mm
Gv 3:1-11 Tv 144:1-2,3-4 Lc 9:18-22
3-9 (AL)
Thứ Bảy 27 Tr  Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Gv 11:9-12:8 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:43-45
4-9 (AL)
Chủ Nhật 28 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Ed 18:25-28 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Pl 2:1-11;3:1-5 Mt 21:28-32
Thánh Vịnh Tuần 2
5-9 (AL)
Thứ Hai 29 Tr  Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
G 1:6-22 Tv 17:1,2-3,6-7 Lc 9:46-50
6-9 (AL)
Thứ Ba 30 Tr  Thánh Giêrômiô, Lmts
G 3:1-3,11-17,20-23 Tv 88:2-3,4-5,6,7-8 Lc 9:51-56
7-9 (AL)