jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tám 2014

Thứ Sáu 1 Tr  Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Hc 26:1-9 Tv 69:5,8-10,14 Mt 13:54-58
6-7 (AL)
Thứ Bảy 2 X  Thánh Eusebius thành Vercelli, Gm
Hc 26:11-16,24 Tv 69:15-16,30-31,33-34 Mt 14:1-12
7-7 (AL)
Chủ Nhật 3 X Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Is 55:1-3 Tv 145:8-9,15-16,17-18 Rm 8:35,37-39 Mt 14:13-21
Thánh Vịnh Tuần 2
8-7 (AL)
Thứ Hai 4 Tr  Thánh Gioan Vianney, Lm
Hc 28:1-17 Tv 119:29,43,79,80,95,102 Mt 14:13-21
9-7 (AL)
Thứ Ba 5 X Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà
Hc 30:1-2,12-15,18-22 Tv 102:16-18,19-1,29,22-23 Mt 14:22-36
10-7 (AL)
Thứ Tư 6 Tr  Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Ðn 7:9-10,13-14 Tv 97:1-2,5-6,9 2 Pr 1:16-19 Mt 17:1-9
11-7 (AL)
Thứ Năm 7 X  Thánh Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Lm
Hc 31:31-34 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 16:13-23
12-7 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr  Thánh Đa Minh, Lm
Nk 2:1,3;3:1-3,6-7 Ðnl 32:35-36,39,41 Mt 16:24-28
13-7 (AL)
Thứ Bảy 9 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Kb 1:12–2:4 Tv 9:8-9,10-11,12-13 Mt 17:14-20
14-7 (AL)
Chủ Nhật 10 X  Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13 Tv 85:9,10,11-12,13-14 Rm 9:1-5 Mt 14:22-33
Thánh Vịnh Tuần 3
15-7 (AL)
Thứ Hai 11 Tr  Thánh Clare, Đt
Ed 1:2-5,24-28 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Mt 17:22-27
16-7 (AL)
Thứ Ba 12 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8–3:4 Tv 119:14,24,72,103,111,131 Mt 18:1-5,10,12-14
17-7 (AL)
Thứ Tư 13 X  Thánh Pontian, Ghtđ vàHippolytus, Lmtđ
Ed 9:1-7;10:18-22 Tv 113:1-2,3-4,5-6 Mt 18:15-20
18-7 (AL)
Thứ Năm 14 Đ  Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 12:1-2 Tv 78:56-57,58-59,61-62 Mt 18:21-19:1
19-7 (AL)
Thứ Sáu 15 Tr  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 16:1-15,60,63;16:59-63 Is 12:2-3,4,5-6 Mt 19:3-12
20-7 (AL)
Thứ Bảy 16 X Thánh Stêphanô nước Hung Gia Lợi
Ed 18:1-10,13,30-32 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 19:13-15
21-7 (AL)
Chủ Nhật 17 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Rm 11:13-15,29-32 Mt 15:21-28
Thánh Vịnh Tuần 4
22-7 (AL)
Thứ Hai 18 X  Thánh Jane Frances đệ Chantal, Tu Sĩ
Ed 24:15-24 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 19:16-22
23-7 (AL)
Thứ Ba 19 X  Thánh Gioan Eudes, Lm
Ed 28:1-10 Ðnl 32:26-27,27-28,30,35-36 Mt 19:23-30
24-7 (AL)
Thứ Tư 20 Tr  Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 34:1-11 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 20:1-16
25-7 (AL)
Thứ Năm 21 Tr  Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 36:23-28 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 22:1-14
26-7 (AL)
Thứ Sáu 22 Tr  Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 37:1-14 Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 22:34-40
27-7 (AL)
Thứ Bảy 23 X  Thánh Rose thành Lima, Đt
Ed 43:1-7 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Mt 23:1-12
28-7 (AL)
Chủ Nhật 24 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23 Tv 138:1-2,23,6,8 Rm 11:33-36 Mt 16:13-20
Thánh Vịnh Tuần 1
29-7 (AL)
Thứ Hai 25 X  Thánh Louis Vua Nước Pháp; Joseph Calasanz, Lm
2 Tx 1:1-5,11-12 Tv 96:1-2,2-3,4-5 Mt 23:13-22
1-8 (AL)
Thứ Ba 26 X  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
2 Tx 2:1-3,14-16 Tv 96:10,11-12,13 Mt 23:23-26
2-8 (AL)
Thứ Tư 27 Tr Thánh Monica
2 Tx 3:6-10,16-18 Tv 128:1-2.4-5 Mt 23:27-32
3-8 (AL)
Thứ Năm 28 Tr  Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Cr 1:1-9 Tv 145:2-3,4-5,6-7 Mt 24:42-51
4-8 (AL)
Thứ Sáu 29 Đ  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 1:17-25 Tv 33:1-2,4-5,10,11 Mt 25:1-13
5-8 (AL)
Thứ Bảy 30 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:26-31 Tv 33:12-13,18-19,20-21 Mt 25:14-30
6-8 (AL)
Chủ Nhật 31 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Hc 20:7-9 Tv 63:2,3-4,5-6,8-9 Rm 12:1-2 Mt 16:21-27
Thánh Vịnh Tuần 2
7-8 (AL)