Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tám 2014

Thứ Sáu 1 Tr  Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Hc 26:1-9 Tv 69:5,8-10,14 Mt 13:54-58
6-7 (AL)
Thứ Bảy 2 X  Thánh Eusebius thành Vercelli, Gm
Hc 26:11-16,24 Tv 69:15-16,30-31,33-34 Mt 14:1-12
7-7 (AL)
Chủ Nhật 3 X Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Is 55:1-3 Tv 145:8-9,15-16,17-18 Rm 8:35,37-39 Mt 14:13-21
Thánh Vịnh Tuần 2
8-7 (AL)
Thứ Hai 4 Tr  Thánh Gioan Vianney, Lm
Hc 28:1-17 Tv 119:29,43,79,80,95,102 Mt 14:13-21
9-7 (AL)
Thứ Ba 5 X Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà
Hc 30:1-2,12-15,18-22 Tv 102:16-18,19-1,29,22-23 Mt 14:22-36
10-7 (AL)
Thứ Tư 6 Tr  Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Ðn 7:9-10,13-14 Tv 97:1-2,5-6,9 2 Pr 1:16-19 Mt 17:1-9
11-7 (AL)
Thứ Năm 7 X  Thánh Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Lm
Hc 31:31-34 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 16:13-23
12-7 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr  Thánh Đa Minh, Lm
Nk 2:1,3;3:1-3,6-7 Ðnl 32:35-36,39,41 Mt 16:24-28
13-7 (AL)
Thứ Bảy 9 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Kb 1:12–2:4 Tv 9:8-9,10-11,12-13 Mt 17:14-20
14-7 (AL)
Chủ Nhật 10 X  Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13 Tv 85:9,10,11-12,13-14 Rm 9:1-5 Mt 14:22-33
Thánh Vịnh Tuần 3
15-7 (AL)
Thứ Hai 11 Tr  Thánh Clare, Đt
Ed 1:2-5,24-28 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Mt 17:22-27
16-7 (AL)
Thứ Ba 12 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8–3:4 Tv 119:14,24,72,103,111,131 Mt 18:1-5,10,12-14
17-7 (AL)
Thứ Tư 13 X  Thánh Pontian, Ghtđ vàHippolytus, Lmtđ
Ed 9:1-7;10:18-22 Tv 113:1-2,3-4,5-6 Mt 18:15-20
18-7 (AL)
Thứ Năm 14 Đ  Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 12:1-2 Tv 78:56-57,58-59,61-62 Mt 18:21-19:1
19-7 (AL)
Thứ Sáu 15 Tr  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 16:1-15,60,63;16:59-63 Is 12:2-3,4,5-6 Mt 19:3-12
20-7 (AL)
Thứ Bảy 16 X Thánh Stêphanô nước Hung Gia Lợi
Ed 18:1-10,13,30-32 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 19:13-15
21-7 (AL)
Chủ Nhật 17 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Rm 11:13-15,29-32 Mt 15:21-28
Thánh Vịnh Tuần 4
22-7 (AL)
Thứ Hai 18 X  Thánh Jane Frances đệ Chantal, Tu Sĩ
Ed 24:15-24 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 19:16-22
23-7 (AL)
Thứ Ba 19 X  Thánh Gioan Eudes, Lm
Ed 28:1-10 Ðnl 32:26-27,27-28,30,35-36 Mt 19:23-30
24-7 (AL)
Thứ Tư 20 Tr  Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 34:1-11 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 20:1-16
25-7 (AL)
Thứ Năm 21 Tr  Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 36:23-28 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 22:1-14
26-7 (AL)
Thứ Sáu 22 Tr  Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 37:1-14 Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 22:34-40
27-7 (AL)
Thứ Bảy 23 X  Thánh Rose thành Lima, Đt
Ed 43:1-7 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Mt 23:1-12
28-7 (AL)
Chủ Nhật 24 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23 Tv 138:1-2,23,6,8 Rm 11:33-36 Mt 16:13-20
Thánh Vịnh Tuần 1
29-7 (AL)
Thứ Hai 25 X  Thánh Louis Vua Nước Pháp; Joseph Calasanz, Lm
2 Tx 1:1-5,11-12 Tv 96:1-2,2-3,4-5 Mt 23:13-22
1-8 (AL)
Thứ Ba 26 X  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
2 Tx 2:1-3,14-16 Tv 96:10,11-12,13 Mt 23:23-26
2-8 (AL)
Thứ Tư 27 Tr Thánh Monica
2 Tx 3:6-10,16-18 Tv 128:1-2.4-5 Mt 23:27-32
3-8 (AL)
Thứ Năm 28 Tr  Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Cr 1:1-9 Tv 145:2-3,4-5,6-7 Mt 24:42-51
4-8 (AL)
Thứ Sáu 29 Đ  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 1:17-25 Tv 33:1-2,4-5,10,11 Mt 25:1-13
5-8 (AL)
Thứ Bảy 30 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:26-31 Tv 33:12-13,18-19,20-21 Mt 25:14-30
6-8 (AL)
Chủ Nhật 31 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Hc 20:7-9 Tv 63:2,3-4,5-6,8-9 Rm 12:1-2 Mt 16:21-27
Thánh Vịnh Tuần 2
7-8 (AL)