Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Bảy 2014

Thứ Ba 1 X  Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
Am 3:1-8;4:11-12 Tv 5:4-6,6-7,8 Mt 8:23-27
5-6 (AL)
Thứ Tư 2 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 5:14-15,21-24 Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17 Mt 8:28-34
6-6 (AL)
Thứ Năm 3 Đ  Thánh Tôma, Tông Đồ
Am 7:10-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 9:1-8
7-6 (AL)
Thứ Sáu 4 X  Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
Am 8:4-6,9-12 Tv 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13
8-6 (AL)
Thứ Bảy 5 X  Thánh Antôn Zaccaria, Lm
Am 9:11-15 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 9:14-17
9-6 (AL)
Chủ Nhật 6 X  Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Dcr 9:9-10 Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14 Rm 8:9,11-13 Mt 11:25-30
Thánh Vịnh Tuần 2
10-6 (AL)
Thứ Hai 7 X  Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22 Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 9:18-26
11-6 (AL)
Thứ Ba 8 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13 Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10 Mt 9:32-38
12-6 (AL)
Thứ Tư 9 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Mt 10:1-7
13-6 (AL)
Thứ Năm 10 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9 Tv 80:2,3,15-16 Mt 10:7-15
14-6 (AL)
Thứ Sáu 11 Tr  Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Hs 14:2-10 Tv 51:3-4,8-9.12-13,14,17 Mt 10:16-23
15-6 (AL)
Thứ Bảy 12 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8 Tv 93:1,1-2,5 Mt 10:24-33
16-6 (AL)
Chủ Nhật 13 X  Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11 Tv 65:10,11,12-13,14 Rm 8:18-23 Mt 13:1-23;13:1-9
Thánh Vịnh Tuần 3
17-6 (AL)
Thứ Hai 14 Tr  Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 1:10-17 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 10:34–11:1
18-6 (AL)
Thứ Ba 15 Tr  Thánh Bonaventure, Gmtsht
Is 7:1-9 Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8 Mt 11:20-24
19-6 (AL)
Thứ Tư 16 X  Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Is 10:5-7,13-16 Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15 Mt 11:25-27
20-6 (AL)
Thứ Năm 17 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 26:7-9,12,16-19 Tv 102:13-14,15,16-18,19-21 Mt 11:28-30
21-6 (AL)
Thứ Sáu 18 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22 Is 38:10-11,12,16 Mt 12:1-8
22-6 (AL)
Thứ Bảy 19 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Mk 2:1-5 Tv 10:1-2,3-4,7-8,14 Mt 12:14-21
23-6 (AL)
Chủ Nhật 20 X  Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13,16-19 Tv 86:5-6,9-10,15-16 Rm 8:26-27 Mt 13:24-43;13:24-30
Thánh Vịnh Tuần 4
24-6 (AL)
Thứ Hai 21 X  Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Mk 6:1-4,6-8 Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Mt 12:38-42
25-6 (AL)
Thứ Ba 22 Tr  Thánh Maria Mađalêna
Mk 7:14-15,18-20 Tv 85:2-4,5-6,7-8 Mt 12:46-50
26-6 (AL)
Thứ Tư 23 X  Thánh Bridget, Tu Sĩ
Hc 1:1,4-10 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Mt 13:1-9
27-6 (AL)
Thứ Năm 24 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 2:1-3,7-8,12-13 Tv 36:6-7,8-9,10-11 Mt 13:10-17
28-6 (AL)
Thứ Sáu 25 Đ  Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Hc 3:14-17 Hc 31:10,11-12,13 Mt 13:18-23
29-6 (AL)
Thứ Bảy 26 Tr  Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Hc 7:1-11 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:24-30
30-6 (AL)
Chủ Nhật 27 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5,7-12 Tv 119:57,72,76-77,127-128,129-130 Rm 8:28-30 Mt 13:44-52;13:44-46
Thánh Vịnh Tuần 1
1-7 (AL)
Thứ Hai 28 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 13:1-11 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 13:31-35
2-7 (AL)
Thứ Ba 29 Tr  Thánh Mátta
Hc 14:17-22 Tv 79:8,9,11,13 Mt 13:35-43
3-7 (AL)
Thứ Tư 30 X  Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Hc 15:10,16-21 Tv 59:2-3,4,10-11,17,18 Mt 13:44-46
4-7 (AL)
Thứ Năm 31 Tr  Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Hc 18:1-6 Tv 146:1-2,2-4,5-6 Mt 13:47-53
5-7 (AL)