Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Sáu 2014

Chủ Nhật 1 Tr Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 1:12-14 Tv 27:1,4,7-8 1 Pr 4:13-16 Ga 17:1-11
Thánh Vịnh Tuần 3
4-5 (AL)
Thứ Hai 2 Tr  Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
Cv 19:1-8 Tv 68:2-3,4-5,6-7 Ga 16:29-33
5-5 (AL)
Thứ Ba 3 Đ  Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 20:17-27 Tv 68:10-11,20-21 Ga 17:1-11
6-5 (AL)
Thứ Tư 4 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38 Tv 68:29-30,33-35,35-36 Ga 17:11-19
7-5 (AL)
Thứ Năm 5 Đ  Thánh Boniface, Gmtđ
Cv 22:30;23:6-11 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Ga 17:20-26
8-5 (AL)
Thứ Sáu 6 Tr  Thánh Norbert, Gm
Cv 25:13-21 Tv 103:1-2,11-12,19-20 Ga 21:15-19
9-5 (AL)
Thứ Bảy 7 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31 Tv 11:4,5,7 Ga 21:20-25
10-5 (AL)
Chủ Nhật 8 Đ  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2:1-11 Tv 104:1,24,29-30,31,34 1 Cr 12:37,12-13 Ga 20:19-23
11-5 (AL)
Thứ Hai 9 X  Thánh Ephrem, Phó Tế Tiến Sĩ
1 V 17:1-6 Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8 Mt 5:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
Thánh Vịnh Tuần 1
12-5 (AL)
Thứ Ba 10 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16 Tv 4:2-3,4-5,7-8 Mt 5:13-16
13-5 (AL)
Thứ Tư 11 Đ  Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 18:20-39 Tv 16:1-2,4,5,8,11 Mt 5:17-19
14-5 (AL)
Thứ Năm 12 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46 Tv 65:10,10-11,12-13 Mt 5:20-26
15-5 (AL)
Thứ Sáu 13 Tr  Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 19:9,11-16 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Mt 5:27-32
16-5 (AL)
Thứ Bảy 14 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:19-21 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10 Mt 5:33-37
17-5 (AL)
Chủ Nhật 15 Tr  Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:46,8-9 Ðn 3:52,53,54,55 2 Cr 13:11-13 Ga 3:16-18
18-5 (AL)
Thứ Hai 16 X  Thứ Hai Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16 Tv 5:2-3,5-6,7 Mt 5:38-42
Thánh Vịnh Tuần 2
Thánh Vịnh Tuần 4
19-5 (AL)
Thứ Ba 17 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29 Tv 51:3-4,5-6,11,16 Mt 5:43-48
20-5 (AL)
Thứ Tư 18 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14 Tv 31:20,21,24 Mt 6:1-6,16-18
21-5 (AL)
Thứ Năm 19 X  Thánh Romuald, Tu Viện Trường
Hc 48:1-14 Tv 97:1-2,3-4,5-6,7 Mt 6:7-15
22-5 (AL)
Thứ Sáu 20 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20 Tv 132:11,12,13-14,17-18 Mt 6:19-23
23-5 (AL)
Thứ Bảy 21 Tr  Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Sb 24:17-25 Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34 Mt 6:24-34
24-5 (AL)
Chủ Nhật 22 Tr  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Ðnl 8:2-3,14-16 Tv 147:12-13,14-15,19-20 1 Cr 10:16-17 Ga 6:51-58
25-5 (AL)
Thứ Hai 23 X  Thứ Hai Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18 Tv 60:3,4-5,12-13 Mt 7:1-5
Thánh Vịnh Tuần 3
Thánh Vịnh Tuần 4
26-5 (AL)
Thứ Ba 24 Tr  Sinh Nhật Thánh Gioan
2 V 19:9-11,14-21,31-36 Tv 48:2-3,3-4,10-11 Mt 7:6,12-14
27-5 (AL)
Thứ Tư 25 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13;23:1-3 Tv 119:33,34,35,36,37,40 Mt 7:15-20
28-5 (AL)
Thứ Năm 26 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17 Tv 79:1-2,3-5,8,9 Mt 7:21-29
29-5 (AL)
Thứ Sáu 27 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 V 25:1-12 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Mt 8:1-4
1-6 (AL)
Thứ Bảy 28 Tr  Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Ac 2:2,10-14,18-19 Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21 Mt 8:5-17
2-6 (AL)
Chủ Nhật 29 Đ  Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
2 V 4:8-11,14-16 Tv 89:2-3,16-17,18-19 Rm 6:3-4,8-11 Mt 10:37-42
3-6 (AL)
Thứ Hai 30 X  Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
Am 2:6-10,13-16 Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23 Mt 8:18-22
Thánh Vịnh Tuần 1
4-6 (AL)