jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Sáu 2014

Chủ Nhật 1 Tr Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 1:12-14 Tv 27:1,4,7-8 1 Pr 4:13-16 Ga 17:1-11
Thánh Vịnh Tuần 3
4-5 (AL)
Thứ Hai 2 Tr  Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
Cv 19:1-8 Tv 68:2-3,4-5,6-7 Ga 16:29-33
5-5 (AL)
Thứ Ba 3 Đ  Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 20:17-27 Tv 68:10-11,20-21 Ga 17:1-11
6-5 (AL)
Thứ Tư 4 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38 Tv 68:29-30,33-35,35-36 Ga 17:11-19
7-5 (AL)
Thứ Năm 5 Đ  Thánh Boniface, Gmtđ
Cv 22:30;23:6-11 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Ga 17:20-26
8-5 (AL)
Thứ Sáu 6 Tr  Thánh Norbert, Gm
Cv 25:13-21 Tv 103:1-2,11-12,19-20 Ga 21:15-19
9-5 (AL)
Thứ Bảy 7 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31 Tv 11:4,5,7 Ga 21:20-25
10-5 (AL)
Chủ Nhật 8 Đ  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2:1-11 Tv 104:1,24,29-30,31,34 1 Cr 12:37,12-13 Ga 20:19-23
11-5 (AL)
Thứ Hai 9 X  Thánh Ephrem, Phó Tế Tiến Sĩ
1 V 17:1-6 Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8 Mt 5:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
Thánh Vịnh Tuần 1
12-5 (AL)
Thứ Ba 10 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16 Tv 4:2-3,4-5,7-8 Mt 5:13-16
13-5 (AL)
Thứ Tư 11 Đ  Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 18:20-39 Tv 16:1-2,4,5,8,11 Mt 5:17-19
14-5 (AL)
Thứ Năm 12 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46 Tv 65:10,10-11,12-13 Mt 5:20-26
15-5 (AL)
Thứ Sáu 13 Tr  Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 19:9,11-16 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Mt 5:27-32
16-5 (AL)
Thứ Bảy 14 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:19-21 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10 Mt 5:33-37
17-5 (AL)
Chủ Nhật 15 Tr  Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:46,8-9 Ðn 3:52,53,54,55 2 Cr 13:11-13 Ga 3:16-18
18-5 (AL)
Thứ Hai 16 X  Thứ Hai Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16 Tv 5:2-3,5-6,7 Mt 5:38-42
Thánh Vịnh Tuần 2
Thánh Vịnh Tuần 4
19-5 (AL)
Thứ Ba 17 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29 Tv 51:3-4,5-6,11,16 Mt 5:43-48
20-5 (AL)
Thứ Tư 18 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14 Tv 31:20,21,24 Mt 6:1-6,16-18
21-5 (AL)
Thứ Năm 19 X  Thánh Romuald, Tu Viện Trường
Hc 48:1-14 Tv 97:1-2,3-4,5-6,7 Mt 6:7-15
22-5 (AL)
Thứ Sáu 20 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20 Tv 132:11,12,13-14,17-18 Mt 6:19-23
23-5 (AL)
Thứ Bảy 21 Tr  Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Sb 24:17-25 Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34 Mt 6:24-34
24-5 (AL)
Chủ Nhật 22 Tr  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Ðnl 8:2-3,14-16 Tv 147:12-13,14-15,19-20 1 Cr 10:16-17 Ga 6:51-58
25-5 (AL)
Thứ Hai 23 X  Thứ Hai Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18 Tv 60:3,4-5,12-13 Mt 7:1-5
Thánh Vịnh Tuần 3
Thánh Vịnh Tuần 4
26-5 (AL)
Thứ Ba 24 Tr  Sinh Nhật Thánh Gioan
2 V 19:9-11,14-21,31-36 Tv 48:2-3,3-4,10-11 Mt 7:6,12-14
27-5 (AL)
Thứ Tư 25 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13;23:1-3 Tv 119:33,34,35,36,37,40 Mt 7:15-20
28-5 (AL)
Thứ Năm 26 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17 Tv 79:1-2,3-5,8,9 Mt 7:21-29
29-5 (AL)
Thứ Sáu 27 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 V 25:1-12 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Mt 8:1-4
1-6 (AL)
Thứ Bảy 28 Tr  Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Ac 2:2,10-14,18-19 Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21 Mt 8:5-17
2-6 (AL)
Chủ Nhật 29 Đ  Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
2 V 4:8-11,14-16 Tv 89:2-3,16-17,18-19 Rm 6:3-4,8-11 Mt 10:37-42
3-6 (AL)
Thứ Hai 30 X  Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
Am 2:6-10,13-16 Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23 Mt 8:18-22
Thánh Vịnh Tuần 1
4-6 (AL)