jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Năm 2014

Thứ Năm 1 Tr  Thánh Giuse Thợ
Cv 5:27-33 Tv 34:2,9,17-18,19-20 Ga 3:31-36
3-4 (AL)
Thứ Sáu 2 Tr  Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 5:34-42 Tv 27:1,4,13-14 Ga 6:1-15
4-4 (AL)
Thứ Bảy 3 Đ  Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 Ga 6:16-21
5-4 (AL)
Chủ Nhật 4 Tr  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 2:14,22-33 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 1 Pr 1:17-21 Lc 24:13-35
Thánh Vịnh Tuần 3
6-4 (AL)
Thứ Hai 5 Tr  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15 Tv 119:23-24,26-27,29-30 Ga 6:22-29
7-4 (AL)
Thứ Ba 6 Tr  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 7:51;8:1 Tv 31:3-4,6-7,8,17,21 Ga 6:30-35
8-4 (AL)
Thứ Tư 7 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3,4-5,6-7 Ga 6:35-40
9-4 (AL)
Thứ Năm 8 Tr  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9,16-17,20 Ga 6:44-51
10-4 (AL)
Thứ Sáu 9 Tr  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20 Tv 117:1,2 Ga 6:52-59
11-4 (AL)
Thứ Bảy 10 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42 Tv 116:12-13,14-15,16-17 Ga 6:60-69
12-4 (AL)
Chủ Nhật 11 Tr  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 2:14,36-41 Tv 23:1-3,34,5,6 1 Pr 2:20-25 Ga 10:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4
13-4 (AL)
Thứ Hai 12 Tr  Thánh Nereus và Achilleus, Pancras, Tđ
Cv 11:1-18 Tv 42:2-3;43:3-4 Ga 10:1-10;10:11-18
14-4 (AL)
Thứ Ba 13 Tr  Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Ga 10:22-30
15-4 (AL)
Thứ Tư 14 Đ  Thánh Matthêu, Tông Đồ
Cv 12:24;13:5 Tv 67:2-3,5,6,8 Ga 12:44-50
16-4 (AL)
Thứ Năm 15 Tr  Thánh Isidore, Nông Dân
Cv 13:13-25 Tv 89:2-3,21-22,25,27 Ga 13:16-20
17-4 (AL)
Thứ Sáu 16 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33 Tv 2:6-7,8-9,10-11 Ga 14:1-6
18-4 (AL)
Thứ Bảy 17 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 14:7-14
19-4 (AL)
Chủ Nhật 18 Tr Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 1 Pr 2:4-9 Ga 14:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
20-4 (AL)
Thứ Hai 19 Tr  Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18 Tv 115:1-2,3-4,15-16 Ga 14:21-26
21-4 (AL)
Thứ Ba 20 Tr  Thánh Bernardine đệ Siena, Lm
Cv 14:19-28 Tv 145:10-11,12-13,21 Ga 14:27-31
22-4 (AL)
Thứ Tư 21 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Ga 15:1-8
23-4 (AL)
Thứ Năm 22 Tr  Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21 Tv 96:1-2,2-3,10 Ga 15:9-11
24-4 (AL)
Thứ Sáu 23 Tr  Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31 Tv 57:8-9,10-12 Ga 15:12-17
25-4 (AL)
Thứ Bảy 24 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10 Tv 100:1-2,3,5 Ga 15:18-21
26-4 (AL)
Chủ Nhật 25 Tr  Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 8:5-8,14-17 Tv 66:1-3,4-5,6-7,16,20 1 Pr 3:15-18 Ga 14:15-21
Thánh Vịnh Tuần 2
27-4 (AL)
Thứ Hai 26 Tr  Thánh Philip Neri, Lm
Cv 16:11-15 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Ga 15:26;16:4
28-4 (AL)
Thứ Ba 27 Tr  Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
Cv 16:22-34 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Ga 16:5-11
29-4 (AL)
Thứ Tư 28 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,22;18:1 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Ga 16:12-15
30-4 (AL)
Thứ Năm 29 Tr  Lễ Thăng Thiên
Cv 1:1-11 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Ep 1:17-23 Mt 28:16-20
1-5 (AL)
Thứ Sáu 30 Tr  Thứ Sáu Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18 Tv 47:2-3,4-5,6-7 Ga 16:20-23
2-5 (AL)
Thứ Bảy 31 Tr  Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Cv 18:23-28 Tv 47:2-3,8-9,10 Ga 16:23-28
3-5 (AL)