Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Năm 2014

Thứ Năm 1 Tr  Thánh Giuse Thợ
Cv 5:27-33 Tv 34:2,9,17-18,19-20 Ga 3:31-36
3-4 (AL)
Thứ Sáu 2 Tr  Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 5:34-42 Tv 27:1,4,13-14 Ga 6:1-15
4-4 (AL)
Thứ Bảy 3 Đ  Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 Ga 6:16-21
5-4 (AL)
Chủ Nhật 4 Tr  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 2:14,22-33 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 1 Pr 1:17-21 Lc 24:13-35
Thánh Vịnh Tuần 3
6-4 (AL)
Thứ Hai 5 Tr  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15 Tv 119:23-24,26-27,29-30 Ga 6:22-29
7-4 (AL)
Thứ Ba 6 Tr  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 7:51;8:1 Tv 31:3-4,6-7,8,17,21 Ga 6:30-35
8-4 (AL)
Thứ Tư 7 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3,4-5,6-7 Ga 6:35-40
9-4 (AL)
Thứ Năm 8 Tr  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9,16-17,20 Ga 6:44-51
10-4 (AL)
Thứ Sáu 9 Tr  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20 Tv 117:1,2 Ga 6:52-59
11-4 (AL)
Thứ Bảy 10 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42 Tv 116:12-13,14-15,16-17 Ga 6:60-69
12-4 (AL)
Chủ Nhật 11 Tr  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 2:14,36-41 Tv 23:1-3,34,5,6 1 Pr 2:20-25 Ga 10:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4
13-4 (AL)
Thứ Hai 12 Tr  Thánh Nereus và Achilleus, Pancras, Tđ
Cv 11:1-18 Tv 42:2-3;43:3-4 Ga 10:1-10;10:11-18
14-4 (AL)
Thứ Ba 13 Tr  Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Ga 10:22-30
15-4 (AL)
Thứ Tư 14 Đ  Thánh Matthêu, Tông Đồ
Cv 12:24;13:5 Tv 67:2-3,5,6,8 Ga 12:44-50
16-4 (AL)
Thứ Năm 15 Tr  Thánh Isidore, Nông Dân
Cv 13:13-25 Tv 89:2-3,21-22,25,27 Ga 13:16-20
17-4 (AL)
Thứ Sáu 16 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33 Tv 2:6-7,8-9,10-11 Ga 14:1-6
18-4 (AL)
Thứ Bảy 17 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 14:7-14
19-4 (AL)
Chủ Nhật 18 Tr Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 1 Pr 2:4-9 Ga 14:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
20-4 (AL)
Thứ Hai 19 Tr  Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18 Tv 115:1-2,3-4,15-16 Ga 14:21-26
21-4 (AL)
Thứ Ba 20 Tr  Thánh Bernardine đệ Siena, Lm
Cv 14:19-28 Tv 145:10-11,12-13,21 Ga 14:27-31
22-4 (AL)
Thứ Tư 21 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Ga 15:1-8
23-4 (AL)
Thứ Năm 22 Tr  Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21 Tv 96:1-2,2-3,10 Ga 15:9-11
24-4 (AL)
Thứ Sáu 23 Tr  Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31 Tv 57:8-9,10-12 Ga 15:12-17
25-4 (AL)
Thứ Bảy 24 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10 Tv 100:1-2,3,5 Ga 15:18-21
26-4 (AL)
Chủ Nhật 25 Tr  Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 8:5-8,14-17 Tv 66:1-3,4-5,6-7,16,20 1 Pr 3:15-18 Ga 14:15-21
Thánh Vịnh Tuần 2
27-4 (AL)
Thứ Hai 26 Tr  Thánh Philip Neri, Lm
Cv 16:11-15 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Ga 15:26;16:4
28-4 (AL)
Thứ Ba 27 Tr  Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
Cv 16:22-34 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Ga 16:5-11
29-4 (AL)
Thứ Tư 28 Tr  Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,22;18:1 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Ga 16:12-15
30-4 (AL)
Thứ Năm 29 Tr  Lễ Thăng Thiên
Cv 1:1-11 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Ep 1:17-23 Mt 28:16-20
1-5 (AL)
Thứ Sáu 30 Tr  Thứ Sáu Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18 Tv 47:2-3,4-5,6-7 Ga 16:20-23
2-5 (AL)
Thứ Bảy 31 Tr  Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Cv 18:23-28 Tv 47:2-3,8-9,10 Ga 16:23-28
3-5 (AL)