Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tư 2014

Thứ Ba 1 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16
2-3 (AL)
Thứ Tư 2 Tm  Thánh Phanxicô đệ Paola, Ẩn Tu
Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30
3-3 (AL)
Thứ Năm 3 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47
4-3 (AL)
Thứ Sáu 4 Tm  Thánh Isidore, Gmtsht
Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30
5-3 (AL)
Thứ Bảy 5 Tm  Thánh Vincentê Ferrer, Lm
Hc 11:18-20 Tv 7:2-3,9-10,11-12 Ga 7:40-53
6-3 (AL)
Chủ Nhật 6 Tm  Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:12-14 Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8 Rm 8:8-11 Ga 11:1-45;Ga 12:3-7,17,20-27,33-45
Thánh Vịnh Tuần 1
7-3 (AL)
Thứ Hai 7 Tm  Thánh Gioan Baotixita đệ Salê, Lm
Ðn 13:1-9,15-17,19-30,33-62;Ðn 13:41-62 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Ga 8:1-11;Ga 8:12-20
8-3 (AL)
Thứ Ba 8 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30
9-3 (AL)
Thứ Tư 9 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42
10-3 (AL)
Thứ Năm 10 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9 Tv 105:4-5,6-7,8-9 Ga 8:51-59
11-3 (AL)
Thứ Sáu 11 Tm  Thánh Stanislaus, Gmtđ
Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42
12-3 (AL)
Thứ Bảy 12 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57
13-3 (AL)
Chủ Nhật 13 Đ  Chúa Nhật Lễ Lá
Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11 Mt 26:14;27:66;Mt 27:11-54
14-3 (AL)
Thứ Hai 14 Tm  Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7 Tv 27:1,2,3,13-14 Ga 12:1-11
15-3 (AL)
Thứ Ba 15 Tm  Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Ga 13:21-33,36-38
16-3 (AL)
Thứ Tư 16 Tm  Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9 Tv 69:8-10,21-22,31,33-34 Mt 26:14-25
17-3 (AL)
Thứ Năm 17 Tr  Thứ Năm Tuần Thánh
Xh 12:1-8,11-14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 1 Cr 11:23-26 Ga 13:1-15
18-3 (AL)
Thứ Sáu 18 Đ  Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:13;53:12 Tv 31:2,6,12-13,15-16,17,25 Dt 4:14-16;5:7-9 Ga 18:1;19:42
19-3 (AL)
Thứ Bảy 19 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thánh
St 1:1-2;St 1:26-31;St 22:1-18;St 22:1-2,9,10-13,15-18;Xh 14:15-31;15:1;Is 54:5-14;Is 55:1-11;Br 3:9-15,32-38;Br 4:4;Ed 36:16-17,18-28 Tv 104:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35;Tv 33:4-5,6-7,12-13,20-22;Tv 16:5,8,9-10,11;Xh 15:1-2,3-4,5-6,17-18;Tv 30:2,4,5-6,11-12,13;Is 12:2-3,4,5-6;Tv 19:8,9,10,11;Tv 42:3,5;43:3,4;Tv 51:12-13,14-15,18-19 Rm 6:3-11 Mt 28:1-10
20-3 (AL)
Chủ Nhật 20 Tr  Lễ Chúa Phục Sinh
Cv 10:34,37-43 Tv 118:1-2,16-17,22-23 Cl 3:1-4;1 Cr 5:68 Ga 20:1-9
21-3 (AL)
Thứ Hai 21 Tr  Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Mt 28:8-15
22-3 (AL)
Thứ Ba 22 Tr  Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41 Tv 33:4-5,18-19,20,22 Ga 20:11-18
23-3 (AL)
Thứ Tư 23 Tr  Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Lc 24:13-35
24-3 (AL)
Thứ Năm 24 Tr  Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Lc 24:35-48
25-3 (AL)
Thứ Sáu 25 Tr  Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12 Tv 118:1-2,4,22-24,25-27 Ga 21:1-14
26-3 (AL)
Thứ Bảy 26 Tr  Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21 Tv 118:1,14-15,16-18,19-21 Mc 16:9-15
27-3 (AL)
Chủ Nhật 27 Tr  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 2:42-47 Tv 118:2-4,13-15,22-24 1 Pr 1:3-9 Ga 20:19-31
28-3 (AL)
Thứ Hai 28 Tr  Thánh Phêrô Chanel, LmTđ
Cv 4:23-31 Tv 2:1-3,4-6,7-9 Ga 3:1-8
29-3 (AL)
Thứ Ba 29 Tr  Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 4:32-37 Tv 93:1,1-2,5 Ga 3:7-15
1-4 (AL)
Thứ Tư 30 Tr  Thánh Piô V, Giáo Hoàng
Cv 5:17-26 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Ga 3:16-21
2-4 (AL)