jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tư 2014

Thứ Ba 1 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16
2-3 (AL)
Thứ Tư 2 Tm  Thánh Phanxicô đệ Paola, Ẩn Tu
Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30
3-3 (AL)
Thứ Năm 3 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47
4-3 (AL)
Thứ Sáu 4 Tm  Thánh Isidore, Gmtsht
Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30
5-3 (AL)
Thứ Bảy 5 Tm  Thánh Vincentê Ferrer, Lm
Hc 11:18-20 Tv 7:2-3,9-10,11-12 Ga 7:40-53
6-3 (AL)
Chủ Nhật 6 Tm  Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:12-14 Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8 Rm 8:8-11 Ga 11:1-45;Ga 12:3-7,17,20-27,33-45
Thánh Vịnh Tuần 1
7-3 (AL)
Thứ Hai 7 Tm  Thánh Gioan Baotixita đệ Salê, Lm
Ðn 13:1-9,15-17,19-30,33-62;Ðn 13:41-62 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Ga 8:1-11;Ga 8:12-20
8-3 (AL)
Thứ Ba 8 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30
9-3 (AL)
Thứ Tư 9 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42
10-3 (AL)
Thứ Năm 10 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9 Tv 105:4-5,6-7,8-9 Ga 8:51-59
11-3 (AL)
Thứ Sáu 11 Tm  Thánh Stanislaus, Gmtđ
Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42
12-3 (AL)
Thứ Bảy 12 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57
13-3 (AL)
Chủ Nhật 13 Đ  Chúa Nhật Lễ Lá
Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11 Mt 26:14;27:66;Mt 27:11-54
14-3 (AL)
Thứ Hai 14 Tm  Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7 Tv 27:1,2,3,13-14 Ga 12:1-11
15-3 (AL)
Thứ Ba 15 Tm  Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Ga 13:21-33,36-38
16-3 (AL)
Thứ Tư 16 Tm  Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9 Tv 69:8-10,21-22,31,33-34 Mt 26:14-25
17-3 (AL)
Thứ Năm 17 Tr  Thứ Năm Tuần Thánh
Xh 12:1-8,11-14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 1 Cr 11:23-26 Ga 13:1-15
18-3 (AL)
Thứ Sáu 18 Đ  Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:13;53:12 Tv 31:2,6,12-13,15-16,17,25 Dt 4:14-16;5:7-9 Ga 18:1;19:42
19-3 (AL)
Thứ Bảy 19 Tr  Thứ Bẩy Tuần Thánh
St 1:1-2;St 1:26-31;St 22:1-18;St 22:1-2,9,10-13,15-18;Xh 14:15-31;15:1;Is 54:5-14;Is 55:1-11;Br 3:9-15,32-38;Br 4:4;Ed 36:16-17,18-28 Tv 104:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35;Tv 33:4-5,6-7,12-13,20-22;Tv 16:5,8,9-10,11;Xh 15:1-2,3-4,5-6,17-18;Tv 30:2,4,5-6,11-12,13;Is 12:2-3,4,5-6;Tv 19:8,9,10,11;Tv 42:3,5;43:3,4;Tv 51:12-13,14-15,18-19 Rm 6:3-11 Mt 28:1-10
20-3 (AL)
Chủ Nhật 20 Tr  Lễ Chúa Phục Sinh
Cv 10:34,37-43 Tv 118:1-2,16-17,22-23 Cl 3:1-4;1 Cr 5:68 Ga 20:1-9
21-3 (AL)
Thứ Hai 21 Tr  Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Mt 28:8-15
22-3 (AL)
Thứ Ba 22 Tr  Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41 Tv 33:4-5,18-19,20,22 Ga 20:11-18
23-3 (AL)
Thứ Tư 23 Tr  Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Lc 24:13-35
24-3 (AL)
Thứ Năm 24 Tr  Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Lc 24:35-48
25-3 (AL)
Thứ Sáu 25 Tr  Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12 Tv 118:1-2,4,22-24,25-27 Ga 21:1-14
26-3 (AL)
Thứ Bảy 26 Tr  Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21 Tv 118:1,14-15,16-18,19-21 Mc 16:9-15
27-3 (AL)
Chủ Nhật 27 Tr  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 2:42-47 Tv 118:2-4,13-15,22-24 1 Pr 1:3-9 Ga 20:19-31
28-3 (AL)
Thứ Hai 28 Tr  Thánh Phêrô Chanel, LmTđ
Cv 4:23-31 Tv 2:1-3,4-6,7-9 Ga 3:1-8
29-3 (AL)
Thứ Ba 29 Tr  Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 4:32-37 Tv 93:1,1-2,5 Ga 3:7-15
1-4 (AL)
Thứ Tư 30 Tr  Thánh Piô V, Giáo Hoàng
Cv 5:17-26 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Ga 3:16-21
2-4 (AL)