jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Ba 2014

Thứ Bảy 1 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20 Tv 141:1-2,3,8 Mc 10:13-16
1-2 (AL)
Chủ Nhật 2 X  Chúa Nhật Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Is 49:14-15 Tv 62:2-3,6-7,8-9 1 Cr 4:1-5 Mt 6:24-34
Thánh Vịnh Tuần 4
2-2 (AL)
Thứ Hai 3 X  Chân Phước Katharine Drexel, Đt
1 Pr 1:3-9 Tv 111:1-2,5-6,9,10 Mc 10:17-27
3-2 (AL)
Thứ Ba 4 X  Thánh Casimir
1 Pr 1:10-16 Tv 98:1,2-3,3-4 Mc 10:28-31
4-2 (AL)
Thứ Tư 5 Tm  Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18
5-2 (AL)
Thứ Năm 6 Tm  Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
6-2 (AL)
Thứ Sáu 7 Tm  Thánh Perpetua và Felicity, Tđ
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15
7-2 (AL)
Thứ Bảy 8 Tm  Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32
8-2 (AL)
Chủ Nhật 9 Tm  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
St 2:7-9;3:1-7 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Rm 5:12-19;5:12,17-19 Mt 4:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1
9-2 (AL)
Thứ Hai 10 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46
10-2 (AL)
Thứ Ba 11 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15
11-2 (AL)
Thứ Tư 12 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32
12-2 (AL)
Thứ Năm 13 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
13-2 (AL)
Thứ Sáu 14 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
14-2 (AL)
Thứ Bảy 15 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48
15-2 (AL)
Chủ Nhật 16 Tm  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 12:1-4 Tv 33:4-5,18-19,20,22 2 Tm 1:8-10 Mt 17:1-9
Thánh Vịnh Tuần 2
16-2 (AL)
Thứ Hai 17 Tm  Thánh Patrick, Tiến Sĩ
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38
17-2 (AL)
Thứ Ba 18 Tm  Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12
18-2 (AL)
Thứ Tư 19 Tr  Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28
19-2 (AL)
Thứ Năm 20 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31
20-2 (AL)
Thứ Sáu 21 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46
21-2 (AL)
Thứ Bảy 22 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32
22-2 (AL)
Chủ Nhật 23 Tm  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 17:3-7 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 5:1-2,5-8 Ga 4:5-42;4:5-15,19-26,39,40-42
Thánh Vịnh Tuần 3
23-2 (AL)
Thứ Hai 24 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30
24-2 (AL)
Thứ Ba 25 Tr  Lễ Truyền Tin
Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35
25-2 (AL)
Thứ Tư 26 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19
26-2 (AL)
Thứ Năm 27 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23
27-2 (AL)
Thứ Sáu 28 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34
28-2 (AL)
Thứ Bảy 29 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14
29-2 (AL)
Chủ Nhật 30 Tm  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13 Tv 23:1-3,34,5,6 Ep 5:8-14 Ga 9:1-41;9:1,6-9,13-17,34-38
Thánh Vịnh Tuần 4
30-2 (AL)
Thứ Hai 31 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54
1-3 (AL)