Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Ba 2014

Thứ Bảy 1 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20 Tv 141:1-2,3,8 Mc 10:13-16
1-2 (AL)
Chủ Nhật 2 X  Chúa Nhật Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Is 49:14-15 Tv 62:2-3,6-7,8-9 1 Cr 4:1-5 Mt 6:24-34
Thánh Vịnh Tuần 4
2-2 (AL)
Thứ Hai 3 X  Chân Phước Katharine Drexel, Đt
1 Pr 1:3-9 Tv 111:1-2,5-6,9,10 Mc 10:17-27
3-2 (AL)
Thứ Ba 4 X  Thánh Casimir
1 Pr 1:10-16 Tv 98:1,2-3,3-4 Mc 10:28-31
4-2 (AL)
Thứ Tư 5 Tm  Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18
5-2 (AL)
Thứ Năm 6 Tm  Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
6-2 (AL)
Thứ Sáu 7 Tm  Thánh Perpetua và Felicity, Tđ
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15
7-2 (AL)
Thứ Bảy 8 Tm  Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32
8-2 (AL)
Chủ Nhật 9 Tm  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
St 2:7-9;3:1-7 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Rm 5:12-19;5:12,17-19 Mt 4:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1
9-2 (AL)
Thứ Hai 10 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46
10-2 (AL)
Thứ Ba 11 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15
11-2 (AL)
Thứ Tư 12 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32
12-2 (AL)
Thứ Năm 13 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
13-2 (AL)
Thứ Sáu 14 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
14-2 (AL)
Thứ Bảy 15 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48
15-2 (AL)
Chủ Nhật 16 Tm  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 12:1-4 Tv 33:4-5,18-19,20,22 2 Tm 1:8-10 Mt 17:1-9
Thánh Vịnh Tuần 2
16-2 (AL)
Thứ Hai 17 Tm  Thánh Patrick, Tiến Sĩ
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38
17-2 (AL)
Thứ Ba 18 Tm  Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12
18-2 (AL)
Thứ Tư 19 Tr  Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28
19-2 (AL)
Thứ Năm 20 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31
20-2 (AL)
Thứ Sáu 21 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46
21-2 (AL)
Thứ Bảy 22 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32
22-2 (AL)
Chủ Nhật 23 Tm  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 17:3-7 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 5:1-2,5-8 Ga 4:5-42;4:5-15,19-26,39,40-42
Thánh Vịnh Tuần 3
23-2 (AL)
Thứ Hai 24 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30
24-2 (AL)
Thứ Ba 25 Tr  Lễ Truyền Tin
Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35
25-2 (AL)
Thứ Tư 26 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19
26-2 (AL)
Thứ Năm 27 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23
27-2 (AL)
Thứ Sáu 28 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34
28-2 (AL)
Thứ Bảy 29 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14
29-2 (AL)
Chủ Nhật 30 Tm  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13 Tv 23:1-3,34,5,6 Ep 5:8-14 Ga 9:1-41;9:1,6-9,13-17,34-38
Thánh Vịnh Tuần 4
30-2 (AL)
Thứ Hai 31 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54
1-3 (AL)