jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Hai 2014

Thứ Bảy 1 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41
2-1 (AL)
Chủ Nhật 2 Tr  Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Xp 2:3,3:12-13 Tv 146:6-7,8-10 1 Cr 1:26-31 Mt 5:1-12
3-1 (AL)
Thứ Hai 3 X  Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
2 Sm 15:13-14,30;16:5-13 Tv 3:2-3,4-5,6-7 Mc 5:1-20
Thánh Vịnh Tuần 4
4-1 (AL)
Thứ Ba 4 X  Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30;2 Sm 19:3 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Mc 5:21-43
5-1 (AL)
Thứ Tư 5 Đ  Thánh Agatha, Đttđ
2 Sm 24:2,9-17 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 6:1-6
6-1 (AL)
Thứ Năm 6 Đ  Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
1 V 2:1-4,10-12 1 Sb 29:10,11,11-12,12 Mc 6:7-13
7-1 (AL)
Thứ Sáu 7 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11 Tv 18:31,47,50,51 Mc 6:14-29
8-1 (AL)
Thứ Bảy 8 X  Thánh Jerome Emiliani
1 V 3:4-13 Tv 119:9,10,11,12,13,14 Mc 6:30-34
9-1 (AL)
Chủ Nhật 9 X  Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 58:7-10 Tv 112:4-5,6-7,8-9 1 Cr 2:1-5 Mt 5:13-16
Thánh Vịnh Tuần 1
10-1 (AL)
Thứ Hai 10 Tr  Thánh Scholastica, Đt
1 V 8:1-7,9-13 Tv 132:6-7,8-10 Mc 6:53-56
11-1 (AL)
Thứ Ba 11 X  Đức Mẹ Lộ Đức
1 V 8:22-23,27-30 Tv 84:3-4,5,10,11 Mc 7:1-13
12-1 (AL)
Thứ Tư 12 X  Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10 Tv 37:5-6,30-31,39-40 Mc 7:14-23
13-1 (AL)
Thứ Năm 13 X  Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:4-13 Tv 106:3-4,35-3,37,40 Mc 7:24-30
14-1 (AL)
Thứ Sáu 14 Tr  Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
1 V 11:29-32;12:19 Tv 81:10-11,12-13,14-15 Mc 7:31-37
15-1 (AL)
Thứ Bảy 15 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32;13:33-34 Tv 106:6-7,19-20,21-22 Mc 8:1-10
16-1 (AL)
Chủ Nhật 16 X  Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 15:16-21 Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34 1 Cr 2:6-10 Mt 5:17-37;Mt  5:20-22,27-28,33-34,37
Thánh Vịnh Tuần 2
17-1 (AL)
Thứ Hai 17 X  Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Gc 1:1-11 Tv 119:67,68,71,72,75,76 Mc 8:11-13
18-1 (AL)
Thứ Ba 18 X  Thứ Ba Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18 Tv 94:12-13,14-15,18-19 Mc 8:14-21
19-1 (AL)
Thứ Tư 19 X  Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27 Tv 15:2-3,3-4,5 Mc 8:22-26
20-1 (AL)
Thứ Năm 20 X  Thứ Năm Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9 Tv 34:2-3,4-5,6-7 Mc 8:27-33
21-1 (AL)
Thứ Sáu 21 X  Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Gc 2:14-24,26 Tv 112:1-2,3-4,5-6 Mc 8:34–9:1
22-1 (AL)
Thứ Bảy 22 Tr  Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 3:1-10 Tv 12:2-3,4-5,7-8 Mc 9:2-13
23-1 (AL)
Chủ Nhật 23 X  Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 19:1-2,17-18 Tv 103:1-2,3-4,8,10,12-13 1 Cr 3:16-23 Mt 5:38-48
Thánh Vịnh Tuần 3
24-1 (AL)
Thứ Hai 24 X  Thứ Hai Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18 Tv 19:8,9,10,15 Mc 9:14-29
25-1 (AL)
Thứ Ba 25 X  Thứ Ba Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10 Tv 55:7-8,9-10,10-11,23 Mc 9:30-37
26-1 (AL)
Thứ Tư 26 X  Thứ Tư Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:13-17 Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20 Mc 9:38-40
27-1 (AL)
Thứ Năm 27 X  Thứ Năm Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6 Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20 Mc 9:41-50
28-1 (AL)
Thứ Sáu 28 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12 Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12 Mc 10:1-12
29-1 (AL)