jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Hai 2014

Thứ Hai 1 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5;Is 4:2-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9 Mt 8:5-11
10-10 (AL)
Thứ Ba 2 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10 Tv 72:1,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24
11-10 (AL)
Thứ Tư 3 Tr  Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 15:29-37
12-10 (AL)
Thứ Năm 4 Tm  Thánh Gioan Đamátxênô, Lmts
Is 26:1-6 Tv 118:1,8-9,19-21,25-27 Mt 7:21,24-27
13-10 (AL)
Thứ Sáu 5 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24 Tv 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31
14-10 (AL)
Thứ Bảy 6 Tm  Thánh Nicôla, Tiến Sĩ
Is 30:19-21,23-26 Tv 147:1-2,3-4,5-6 Mt 9:35;10:1,6-8
15-10 (AL)
Chủ Nhật 7 Tm  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11 Tv 85:9-10,11-12,13-14 2 Pr 3:8-14 Mc 1:1-8
Thánh Vịnh Tuần 3
16-10 (AL)
Thứ Hai 8 Tr  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 35:1-10 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 5:17-26
17-10 (AL)
Thứ Ba 9 Tm  Thánh Juan Diego
Is 40:1-11 Tv 96:1-2,3,10,11-12,13 Mt 18:12-14
18-10 (AL)
Thứ Tư 10 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:25-31 Tv 103:1-2,3-4,8,10 Mt 11:28-30
19-10 (AL)
Thứ Năm 11 Tm  Thánh Damasus I, Giáo Hoàng
Is 41:13-20 Tv 145:1,9,10-11,12-13 Mt 11:11-15
20-10 (AL)
Thứ Sáu 12 Tr Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 48:17-19 Tv 1:1-2,3,4,6 Mt 11:16-19
21-10 (AL)
Thứ Bảy 13 Đ  Thánh Lucia, Đttđ
Hc 48:1-4,9-11 Tv 80:2-3,15-16,18-19 Mt 17:10-13
22-10 (AL)
Chủ Nhật 14 Tm  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11 Lc 1:46-48,49-50,53-54 1 Tx 5:16-24 Ga 1:6-8,19-28
Thánh Vịnh Tuần 4
23-10 (AL)
Thứ Hai 15 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Ds 24:2-7,15-17 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 21:23-27
24-10 (AL)
Thứ Ba 16 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:1-2,9-13 Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23 Mt 21:28-32
25-10 (AL)
Thứ Tư 17 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10 Tv 72:3-4,7-8,17 Mt 1:1-17
26-10 (AL)
Thứ Năm 18 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Hc 23:5-8 Tv 72:1,12-13,18-19 Mt 1:18-24
27-10 (AL)
Thứ Sáu 19 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25 Tv 71:3-4,5-6,16-17 Lc 1:5-25
28-10 (AL)
Thứ Bảy 20 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 1:26-38
29-10 (AL)
Chủ Nhật 21 Tm  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng
Dc 2:8-14;Xp 3:14-18 Tv 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45
Thánh Vịnh Tuần 3
30-10 (AL)
Thứ Hai 22 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Lc 1:46-56
1-11 (AL)
Thứ Ba 23 Tm Thánh Gioan thành Kanty, Lm
Ml 3:1-4,23-24 Tv 25:4-5,8-9,10,14 Lc 1:57-66
2-11 (AL)
Thứ Tư 24 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-11,16 Tv 89:2-3,4-5,27,29 Lc 1:67-79
3-11 (AL)
Thứ Năm 25 X Lễ Giáng Sinh
Is 52:7-10 Tv 98:1,2-3,34,5-6 Dt 1:1-6 Ga 1:1-18;1:1-5,9-14
4-11 (AL)
Thứ Sáu 26 Đ Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22
5-11 (AL)
Thứ Bảy 27 Tr Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Ga 20:2-8
6-11 (AL)
Chủ Nhật 28 Tr  Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17 Tv 128:1-2,3,4-5 Cl 3:12-21;3:12-17 Mt 2:13-15,19-23
7-11 (AL)
Thứ Hai 29 Tr  Thánh Tôma Becket, Gmtđ
1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35
8-11 (AL)
Thứ Ba 30 Tr  Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17 Tv 96:7-8,8-9,10 Lc 2:36-40
9-11 (AL)
Thứ Tư 31 Tr  Thánh Sylvester I, Giáo Hoàng
1 Ga 2:18-21 Tv 96:1-2,11-12,13 Ga 1:1-18
10-11 (AL)