Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Hai 2014

Thứ Hai 1 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5;Is 4:2-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9 Mt 8:5-11
10-10 (AL)
Thứ Ba 2 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10 Tv 72:1,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24
11-10 (AL)
Thứ Tư 3 Tr  Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 15:29-37
12-10 (AL)
Thứ Năm 4 Tm  Thánh Gioan Đamátxênô, Lmts
Is 26:1-6 Tv 118:1,8-9,19-21,25-27 Mt 7:21,24-27
13-10 (AL)
Thứ Sáu 5 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24 Tv 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31
14-10 (AL)
Thứ Bảy 6 Tm  Thánh Nicôla, Tiến Sĩ
Is 30:19-21,23-26 Tv 147:1-2,3-4,5-6 Mt 9:35;10:1,6-8
15-10 (AL)
Chủ Nhật 7 Tm  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11 Tv 85:9-10,11-12,13-14 2 Pr 3:8-14 Mc 1:1-8
Thánh Vịnh Tuần 3
16-10 (AL)
Thứ Hai 8 Tr  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 35:1-10 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 5:17-26
17-10 (AL)
Thứ Ba 9 Tm  Thánh Juan Diego
Is 40:1-11 Tv 96:1-2,3,10,11-12,13 Mt 18:12-14
18-10 (AL)
Thứ Tư 10 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:25-31 Tv 103:1-2,3-4,8,10 Mt 11:28-30
19-10 (AL)
Thứ Năm 11 Tm  Thánh Damasus I, Giáo Hoàng
Is 41:13-20 Tv 145:1,9,10-11,12-13 Mt 11:11-15
20-10 (AL)
Thứ Sáu 12 Tr Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 48:17-19 Tv 1:1-2,3,4,6 Mt 11:16-19
21-10 (AL)
Thứ Bảy 13 Đ  Thánh Lucia, Đttđ
Hc 48:1-4,9-11 Tv 80:2-3,15-16,18-19 Mt 17:10-13
22-10 (AL)
Chủ Nhật 14 Tm  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11 Lc 1:46-48,49-50,53-54 1 Tx 5:16-24 Ga 1:6-8,19-28
Thánh Vịnh Tuần 4
23-10 (AL)
Thứ Hai 15 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Ds 24:2-7,15-17 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 21:23-27
24-10 (AL)
Thứ Ba 16 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:1-2,9-13 Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23 Mt 21:28-32
25-10 (AL)
Thứ Tư 17 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10 Tv 72:3-4,7-8,17 Mt 1:1-17
26-10 (AL)
Thứ Năm 18 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Hc 23:5-8 Tv 72:1,12-13,18-19 Mt 1:18-24
27-10 (AL)
Thứ Sáu 19 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25 Tv 71:3-4,5-6,16-17 Lc 1:5-25
28-10 (AL)
Thứ Bảy 20 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 1:26-38
29-10 (AL)
Chủ Nhật 21 Tm  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng
Dc 2:8-14;Xp 3:14-18 Tv 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45
Thánh Vịnh Tuần 3
30-10 (AL)
Thứ Hai 22 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Lc 1:46-56
1-11 (AL)
Thứ Ba 23 Tm Thánh Gioan thành Kanty, Lm
Ml 3:1-4,23-24 Tv 25:4-5,8-9,10,14 Lc 1:57-66
2-11 (AL)
Thứ Tư 24 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-11,16 Tv 89:2-3,4-5,27,29 Lc 1:67-79
3-11 (AL)
Thứ Năm 25 X Lễ Giáng Sinh
Is 52:7-10 Tv 98:1,2-3,34,5-6 Dt 1:1-6 Ga 1:1-18;1:1-5,9-14
4-11 (AL)
Thứ Sáu 26 Đ Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22
5-11 (AL)
Thứ Bảy 27 Tr Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Ga 20:2-8
6-11 (AL)
Chủ Nhật 28 Tr  Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17 Tv 128:1-2,3,4-5 Cl 3:12-21;3:12-17 Mt 2:13-15,19-23
7-11 (AL)
Thứ Hai 29 Tr  Thánh Tôma Becket, Gmtđ
1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35
8-11 (AL)
Thứ Ba 30 Tr  Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17 Tv 96:7-8,8-9,10 Lc 2:36-40
9-11 (AL)
Thứ Tư 31 Tr  Thánh Sylvester I, Giáo Hoàng
1 Ga 2:18-21 Tv 96:1-2,11-12,13 Ga 1:1-18
10-11 (AL)