jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Một 2014

Thứ Bảy 1 Tr  Lễ Các Thánh
Kh 7:2-4,9-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 1 Ga 3:1-3 Mt 5:1-12
9-9 (AL)
Chủ Nhật 2 Tm  Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Kn 3:1-9;Kn 4:7-15;Is 25:6-9 Tv 23:1-3,3,4,5,6;Tv 25:6;Tv 7:17-18,20-21;Tv 27:1,4,7;Tv 8:9,13-14 Rm 5:5-11;Rm 5:17-21;Rm 6:3-9;Rm 8:14-23;Rm 8:31-35,37-39;Rm 14:7-9,10-12;1 Cr 15:20-28;1 Cr 15:51-57;2 Cr 4:14-5:1;2 Cr 5:1,6-10;Pl 3:20-21;1 Tx 4:13-18;2 Tm 2:8-13 Mt 5:1-12;Mt 11:25-30;Mt 25:31-46;Lc 7:11-17;Lc 23:44-46,50,52-53;24:1-6;Lc 24:13-16,28-35;Ga 5:24-29;Ga 6:37-40;Ga 6:51-59;Ga 11:17-27;Ga 11:32-45;Ga 14:1-6
10-9 (AL)
Thứ Hai 3 X  Thánh Martin đệ Porres, Tu Sĩ
Pl 2:1-4 Tv 131:1,2,3 Lc 14:12-14
Thánh Vịnh Tuần 1
11-9 (AL)
Thứ Ba 4 Tr  Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Pl 2:5-11 Tv 22:26-27,28-30,31-32 Lc 14:15-24
12-9 (AL)
Thứ Tư 5 X  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 2:12-18 Tv 27:1,4,13-14 Lc 14:25-33
13-9 (AL)
Thứ Năm 6 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Lc 15:1-10
14-9 (AL)
Thứ Sáu 7 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:17–4:1 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Lc 16:1-8
15-9 (AL)
Thứ Bảy 8 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19 Tv 112:1-2,5-6,8,9 Lc 16:9-15
16-9 (AL)
Chủ Nhật 9 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16 Tv 63:2,3-4,5-6,7-8 1 Tx 4:13-18;5:13-14 Mt 25:1-13
Thánh Vịnh Tuần 4
17-9 (AL)
Thứ Hai 10 Tr  Thánh Lêo Cả, Ghts
Tt 1:1-9 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 17:1-6
18-9 (AL)
Thứ Ba 11 Tr  Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Tt 2:1-8,11-14 Tv 37:3-4,18,23,27,29 Lc 17:7-10
19-9 (AL)
Thứ Tư 12 Đ Thánh Josaphat, Gmtđ
Tt 3:1-7 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Lc 17:11-19
20-9 (AL)
Thứ Năm 13 Tr  Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Plm 1:7-20 Tv 146:7,8-9,9-10 Lc 17:20-25
21-9 (AL)
Thứ Sáu 14 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
2 Ga 1:4-9 Tv 119:1,2,10,11,17,18 Lc 17:26-37
22-9 (AL)
Thứ Bảy 15 X Thánh Albertô Cả, Gmtsht
3 Ga 1:5-8 Tv 112:1-2,3-4,5-6 Lc 18:1-8
23-9 (AL)
Chủ Nhật 16 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13,19-20,30-31 Tv 128:1-2,3,4-5 1 Tx 5:1-6 Mt 25:14-30;Mt 25:14-15,19-21
Thánh Vịnh Tuần 1
24-9 (AL)
Thứ Hai 17 Tr  Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kh 1:1-4;2:1-5 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 18:35-43
25-9 (AL)
Thứ Ba 18 X Lễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Tđ
Kh 3:1-6,14-22 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 19:1-10
26-9 (AL)
Thứ Tư 19 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11 Tv 150:1-2,3-4,5-6 Lc 19:11-28
27-9 (AL)
Thứ Năm 20 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 5:1-10 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 19:41-44
28-9 (AL)
Thứ Sáu 21 Tr  Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 10:8-11 Tv 119:14,24,72,103,111,131 Lc 19:45-48
29-9 (AL)
Thứ Bảy 22 Đ  Thánh Cêcilia, Đttđ
Kh 11:4-12 Tv 144:1,2,9-10 Lc 20:27-40
1-10 (AL)
Chủ Nhật 23 Tr  Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17 Tv 23:1-3,34,5-6 1 Cr 15:20-26,28 Mt 25:31-46
2-10 (AL)
Thứ Hai 24 Đ  Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 14:1-3,4-5 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 21:1-4
Thánh Vịnh Tuần 2
3-10 (AL)
Thứ Ba 25 X  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 14:14-19 Tv 96:10,11-12,13 Lc 21:5-11
4-10 (AL)
Thứ Tư 26 X  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4 Tv 98:1,2-3,7-8,9 Lc 21:12-19
5-10 (AL)
Thứ Năm 27 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2,21-23;19:1-3,9 Tv 100:2,3,4,5 Lc 21:20-28
6-10 (AL)
Thứ Sáu 28 X Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11–21:2 Tv 84:3,4,5-6,8 Lc 21:29-33
7-10 (AL)
Thứ Bảy 29 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7 Tv 95:1-2,3-5,6-7 Lc 21:34-36
8-10 (AL)
Chủ Nhật 30 Tm  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16-17,19;64:2-7 Tv 80:2-3,15-16,18-19 1 Cr 1:3-9 Mc 13:33-37
Thánh Vịnh Tuần 2
9-10 (AL)