Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Một 2014

Thứ Bảy 1 Tr  Lễ Các Thánh
Kh 7:2-4,9-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 1 Ga 3:1-3 Mt 5:1-12
9-9 (AL)
Chủ Nhật 2 Tm  Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Kn 3:1-9;Kn 4:7-15;Is 25:6-9 Tv 23:1-3,3,4,5,6;Tv 25:6;Tv 7:17-18,20-21;Tv 27:1,4,7;Tv 8:9,13-14 Rm 5:5-11;Rm 5:17-21;Rm 6:3-9;Rm 8:14-23;Rm 8:31-35,37-39;Rm 14:7-9,10-12;1 Cr 15:20-28;1 Cr 15:51-57;2 Cr 4:14-5:1;2 Cr 5:1,6-10;Pl 3:20-21;1 Tx 4:13-18;2 Tm 2:8-13 Mt 5:1-12;Mt 11:25-30;Mt 25:31-46;Lc 7:11-17;Lc 23:44-46,50,52-53;24:1-6;Lc 24:13-16,28-35;Ga 5:24-29;Ga 6:37-40;Ga 6:51-59;Ga 11:17-27;Ga 11:32-45;Ga 14:1-6
10-9 (AL)
Thứ Hai 3 X  Thánh Martin đệ Porres, Tu Sĩ
Pl 2:1-4 Tv 131:1,2,3 Lc 14:12-14
Thánh Vịnh Tuần 1
11-9 (AL)
Thứ Ba 4 Tr  Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Pl 2:5-11 Tv 22:26-27,28-30,31-32 Lc 14:15-24
12-9 (AL)
Thứ Tư 5 X  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 2:12-18 Tv 27:1,4,13-14 Lc 14:25-33
13-9 (AL)
Thứ Năm 6 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Lc 15:1-10
14-9 (AL)
Thứ Sáu 7 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:17–4:1 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Lc 16:1-8
15-9 (AL)
Thứ Bảy 8 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19 Tv 112:1-2,5-6,8,9 Lc 16:9-15
16-9 (AL)
Chủ Nhật 9 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16 Tv 63:2,3-4,5-6,7-8 1 Tx 4:13-18;5:13-14 Mt 25:1-13
Thánh Vịnh Tuần 4
17-9 (AL)
Thứ Hai 10 Tr  Thánh Lêo Cả, Ghts
Tt 1:1-9 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 17:1-6
18-9 (AL)
Thứ Ba 11 Tr  Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Tt 2:1-8,11-14 Tv 37:3-4,18,23,27,29 Lc 17:7-10
19-9 (AL)
Thứ Tư 12 Đ Thánh Josaphat, Gmtđ
Tt 3:1-7 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Lc 17:11-19
20-9 (AL)
Thứ Năm 13 Tr  Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Plm 1:7-20 Tv 146:7,8-9,9-10 Lc 17:20-25
21-9 (AL)
Thứ Sáu 14 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
2 Ga 1:4-9 Tv 119:1,2,10,11,17,18 Lc 17:26-37
22-9 (AL)
Thứ Bảy 15 X Thánh Albertô Cả, Gmtsht
3 Ga 1:5-8 Tv 112:1-2,3-4,5-6 Lc 18:1-8
23-9 (AL)
Chủ Nhật 16 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13,19-20,30-31 Tv 128:1-2,3,4-5 1 Tx 5:1-6 Mt 25:14-30;Mt 25:14-15,19-21
Thánh Vịnh Tuần 1
24-9 (AL)
Thứ Hai 17 Tr  Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kh 1:1-4;2:1-5 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 18:35-43
25-9 (AL)
Thứ Ba 18 X Lễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Tđ
Kh 3:1-6,14-22 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 19:1-10
26-9 (AL)
Thứ Tư 19 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11 Tv 150:1-2,3-4,5-6 Lc 19:11-28
27-9 (AL)
Thứ Năm 20 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 5:1-10 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 19:41-44
28-9 (AL)
Thứ Sáu 21 Tr  Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 10:8-11 Tv 119:14,24,72,103,111,131 Lc 19:45-48
29-9 (AL)
Thứ Bảy 22 Đ  Thánh Cêcilia, Đttđ
Kh 11:4-12 Tv 144:1,2,9-10 Lc 20:27-40
1-10 (AL)
Chủ Nhật 23 Tr  Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17 Tv 23:1-3,34,5-6 1 Cr 15:20-26,28 Mt 25:31-46
2-10 (AL)
Thứ Hai 24 Đ  Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 14:1-3,4-5 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 21:1-4
Thánh Vịnh Tuần 2
3-10 (AL)
Thứ Ba 25 X  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 14:14-19 Tv 96:10,11-12,13 Lc 21:5-11
4-10 (AL)
Thứ Tư 26 X  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4 Tv 98:1,2-3,7-8,9 Lc 21:12-19
5-10 (AL)
Thứ Năm 27 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2,21-23;19:1-3,9 Tv 100:2,3,4,5 Lc 21:20-28
6-10 (AL)
Thứ Sáu 28 X Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11–21:2 Tv 84:3,4,5-6,8 Lc 21:29-33
7-10 (AL)
Thứ Bảy 29 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7 Tv 95:1-2,3-5,6-7 Lc 21:34-36
8-10 (AL)
Chủ Nhật 30 Tm  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16-17,19;64:2-7 Tv 80:2-3,15-16,18-19 1 Cr 1:3-9 Mc 13:33-37
Thánh Vịnh Tuần 2
9-10 (AL)