jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười 2014

Thứ Tư 1 Tr  Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 9:1-12,14-16 Tv 88:10-11,12-13,14-15 Lc 9:57-62
8-9 (AL)
Thứ Năm 2 Tr  Thiên Thần Hộ Thủ
G 19:21-27 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Lc 10:1-12
9-9 (AL)
Thứ Sáu 3 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
G 38:1,12-21;40:3-5 Tv 139:1-3,78,9-10,13-14 Lc 10:13-16
10-9 (AL)
Thứ Bảy 4 Tr  Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
G 42:1-3,5-6,12-16 Tv 119:66,71,75,91,125,130 Lc 10:17-24
11-9 (AL)
Chủ Nhật 5 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Is 5:1-7 Tv 80:9,12,13-14,15-16,19-20 Pl 4:6-9 Mt 21:33-43
Thánh Vịnh Tuần 3
12-9 (AL)
Thứ Hai 6 X  Thánh Bruno, Lm; Chân Phước Marie Rose Durocher, Đt
Gl 1:6-12 Tv 111:1-2,7-8,9,10 Lc 10:25-37
13-9 (AL)
Thứ Ba 7 Tr  Đức Mẹ Mân Côi
Gl 1:13-24 Tv 139:1-3,13-14,14-15 Lc 10:38-42
14-9 (AL)
Thứ Tư 8 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14 Tv 117:1,2 Lc 11:1-4
15-9 (AL)
Thứ Năm 9 X  Thánh Denis, Gm Gioan Leonardi, Lm và các bạn tử đạo
Gl 3:1-5 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Lc 11:5-13
16-9 (AL)
Thứ Sáu 10 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:7-14 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 11:15-26
17-9 (AL)
Thứ Bảy 11 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Lc 11:27-28
18-9 (AL)
Chủ Nhật 12 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,34,5,6 Pl 4:12-14,19-20 Mt 22:1-14;22:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4
19-9 (AL)
Thứ Hai 13 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31;Gl 5:1 Tv 113:1-2,3-4,5,6-7 Lc 11:29-32
20-9 (AL)
Thứ Ba 14 X  Thánh Callistus I, Ghtđ
Gl 5:1-6 Tv 119:41,43,44,45,47,48 Lc 11:37-41
21-9 (AL)
Thứ Tư 15 Tr  Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Gl 5:18-25 Tv 1:1,1-2,3,4,6 Lc 11:42-46
22-9 (AL)
Thứ Năm 16 X  Thánh Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đt
Ep 1:3-10 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Lc 11:47-54
23-9 (AL)
Thứ Sáu 17 Đ  Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Ep 1:11-14 Tv 33:1-2,4-5,12-13 Lc 12:1-7
24-9 (AL)
Thứ Bảy 18 Đ  Thánh Luca, Thánh Sử
Ep 1:15-23 Tv 8:2-3,4-5,6-7 Lc 12:8-12
25-9 (AL)
Chủ Nhật 19 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Is 45:1,4-6 Tv 96:1,3,4-5,7-8,9-10 1 Tx 1:1-5 Mt 22:15-21
Thánh Vịnh Tuần 1
26-9 (AL)
Thứ Hai 20 X  Thánh Phaolô thành the Cross, Lm
Ep 2:1-10 Tv 100:2,3,4,5 Lc 12:13-21
27-9 (AL)
Thứ Ba 21 X  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:12-22 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 12:35-38
28-9 (AL)
Thứ Tư 22 X  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:2-12 Is 12:2-3,4,5-6 Lc 12:39-48
29-9 (AL)
Thứ Năm 23 X  Thánh Gioan thành Capistrano, Lm
Ep 3:14-21 Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19 Lc 12:49-53
30-9 (AL)
Thứ Sáu 24 X  Thánh Antôn Claret, Tiến Sĩ
Ep 4:1-6 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 12:54-59
1-9 (AL)
Thứ Bảy 25 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Lc 13:1-9
2-9 (AL)
Chủ Nhật 26 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Xh 22:20-26 Tv 18:2-3,34,47,51 1 Tx 1:5-10 Mt 22:34-40
Thánh Vịnh Tuần 2
3-9 (AL)
Thứ Hai 27 X  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5:8 Tv 1:1-2,2-3,4-5,6 Lc 13:10-17
4-9 (AL)
Thứ Ba 28 Đ  Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Ep 5:21-33 Tv 128:1-2,3,4-5 Lc 13:18-21
5-9 (AL)
Thứ Tư 29 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9 Tv 145:10-11,12-13,13-14 Lc 13:22-30
6-9 (AL)
Thứ Năm 30 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20 Tv 144:1,2,9-10 Lc 13:31-35
7-9 (AL)
Thứ Sáu 31 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:1-11 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 14:1-6
8-9 (AL)