Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười 2014

Thứ Tư 1 Tr  Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 9:1-12,14-16 Tv 88:10-11,12-13,14-15 Lc 9:57-62
8-9 (AL)
Thứ Năm 2 Tr  Thiên Thần Hộ Thủ
G 19:21-27 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Lc 10:1-12
9-9 (AL)
Thứ Sáu 3 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
G 38:1,12-21;40:3-5 Tv 139:1-3,78,9-10,13-14 Lc 10:13-16
10-9 (AL)
Thứ Bảy 4 Tr  Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
G 42:1-3,5-6,12-16 Tv 119:66,71,75,91,125,130 Lc 10:17-24
11-9 (AL)
Chủ Nhật 5 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Is 5:1-7 Tv 80:9,12,13-14,15-16,19-20 Pl 4:6-9 Mt 21:33-43
Thánh Vịnh Tuần 3
12-9 (AL)
Thứ Hai 6 X  Thánh Bruno, Lm; Chân Phước Marie Rose Durocher, Đt
Gl 1:6-12 Tv 111:1-2,7-8,9,10 Lc 10:25-37
13-9 (AL)
Thứ Ba 7 Tr  Đức Mẹ Mân Côi
Gl 1:13-24 Tv 139:1-3,13-14,14-15 Lc 10:38-42
14-9 (AL)
Thứ Tư 8 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14 Tv 117:1,2 Lc 11:1-4
15-9 (AL)
Thứ Năm 9 X  Thánh Denis, Gm Gioan Leonardi, Lm và các bạn tử đạo
Gl 3:1-5 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Lc 11:5-13
16-9 (AL)
Thứ Sáu 10 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:7-14 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 11:15-26
17-9 (AL)
Thứ Bảy 11 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Lc 11:27-28
18-9 (AL)
Chủ Nhật 12 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,34,5,6 Pl 4:12-14,19-20 Mt 22:1-14;22:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4
19-9 (AL)
Thứ Hai 13 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31;Gl 5:1 Tv 113:1-2,3-4,5,6-7 Lc 11:29-32
20-9 (AL)
Thứ Ba 14 X  Thánh Callistus I, Ghtđ
Gl 5:1-6 Tv 119:41,43,44,45,47,48 Lc 11:37-41
21-9 (AL)
Thứ Tư 15 Tr  Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Gl 5:18-25 Tv 1:1,1-2,3,4,6 Lc 11:42-46
22-9 (AL)
Thứ Năm 16 X  Thánh Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đt
Ep 1:3-10 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Lc 11:47-54
23-9 (AL)
Thứ Sáu 17 Đ  Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Ep 1:11-14 Tv 33:1-2,4-5,12-13 Lc 12:1-7
24-9 (AL)
Thứ Bảy 18 Đ  Thánh Luca, Thánh Sử
Ep 1:15-23 Tv 8:2-3,4-5,6-7 Lc 12:8-12
25-9 (AL)
Chủ Nhật 19 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Is 45:1,4-6 Tv 96:1,3,4-5,7-8,9-10 1 Tx 1:1-5 Mt 22:15-21
Thánh Vịnh Tuần 1
26-9 (AL)
Thứ Hai 20 X  Thánh Phaolô thành the Cross, Lm
Ep 2:1-10 Tv 100:2,3,4,5 Lc 12:13-21
27-9 (AL)
Thứ Ba 21 X  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:12-22 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 12:35-38
28-9 (AL)
Thứ Tư 22 X  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:2-12 Is 12:2-3,4,5-6 Lc 12:39-48
29-9 (AL)
Thứ Năm 23 X  Thánh Gioan thành Capistrano, Lm
Ep 3:14-21 Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19 Lc 12:49-53
30-9 (AL)
Thứ Sáu 24 X  Thánh Antôn Claret, Tiến Sĩ
Ep 4:1-6 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 12:54-59
1-9 (AL)
Thứ Bảy 25 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Lc 13:1-9
2-9 (AL)
Chủ Nhật 26 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Xh 22:20-26 Tv 18:2-3,34,47,51 1 Tx 1:5-10 Mt 22:34-40
Thánh Vịnh Tuần 2
3-9 (AL)
Thứ Hai 27 X  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5:8 Tv 1:1-2,2-3,4-5,6 Lc 13:10-17
4-9 (AL)
Thứ Ba 28 Đ  Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Ep 5:21-33 Tv 128:1-2,3,4-5 Lc 13:18-21
5-9 (AL)
Thứ Tư 29 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9 Tv 145:10-11,12-13,13-14 Lc 13:22-30
6-9 (AL)
Thứ Năm 30 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20 Tv 144:1,2,9-10 Lc 13:31-35
7-9 (AL)
Thứ Sáu 31 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:1-11 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 14:1-6
8-9 (AL)