jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Giêng 2014

Thứ Tư 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
1-12 (AL)
Thứ Năm 2 Tr  Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
2-12 (AL)
Thứ Sáu 3 Tr  Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34
3-12 (AL)
Thứ Bảy 4 Tr  Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42
4-12 (AL)
Chủ Nhật 5 Tr  Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12
5-12 (AL)
Thứ Hai 6 Tr  Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11
6-12 (AL)
Thứ Ba 7 Tr  Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12
7-12 (AL)
Thứ Tư 8 Tr  Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10 Tv 72:1-2,3-4,7-8 Mc 6:34-44
8-12 (AL)
Thứ Năm 9 Tr  Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
9-12 (AL)
Thứ Sáu 10 Tr  Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
10-12 (AL)
Thứ Bảy 11 Tr  Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
11-12 (AL)
Chủ Nhật 12 Tr  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 42:1-4,6-7 Tv 29:1-2,3-4,3,9,10 Cv 10:34-38 Mt 3:13-17
Thánh Vịnh Tuần 1
12-12 (AL)
Thứ Hai 13 X  Thánh Hilary, Gmtsht
1 Sm 1:1-8 Tv 116:12-13,14-17,18-19 Mc 1:14-20
13-12 (AL)
Thứ Ba 14 X  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Mc 1:21-28
14-12 (AL)
Thứ Tư 15 X  Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20 Tv 40:2-5,7-8,8-9,10 Mc 1:29-39
15-12 (AL)
Thứ Năm 16 X  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11 Tv 44:10-11,14-15,25-26 Mc 1:40-45
16-12 (AL)
Thứ Sáu 17 Tr  Thánh Antôn, Ab
1 Sm 8:4-7,10-22 Tv 89:16-17,18-19 Mc 2:1-12
17-12 (AL)
Thứ Bảy 18 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19;10:1 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mc 2:13-17
18-12 (AL)
Chủ Nhật 19 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 1:1-3 Ga 1:29-34
Thánh Vịnh Tuần 2
19-12 (AL)
Thứ Hai 20 X  Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
1 Sm 15:16-23 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mc 2:18-22
20-12 (AL)
Thứ Ba 21 Đ  Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 16:1-13 Tv 89:20,21-22,27-28 Mc 2:23-28
21-12 (AL)
Thứ Tư 22 X  Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 16:1-13 Tv 89:20,21-22,27-28 Mc 2:23-28
22-12 (AL)
Thứ Năm 23 X  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9;19:1-7 Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14 Mc 3:7-12
23-12 (AL)
Thứ Sáu 24 Tr  Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
1 Sm 24:3-21 Tv 57:2,3-4,6,11 Mc 3:13-19
24-12 (AL)
Thứ Bảy 25 Tr  Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27 Tv 80:2-3,5-7 Mc 3:20-21
25-12 (AL)
Chủ Nhật 26 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:23;9:3 Tv 27:1,4,13-14 1 Cr 1:10-13,17 Mt 4:12-23;4:12-17
Thánh Vịnh Tuần 3
26-12 (AL)
Thứ Hai 27 X  Thánh Angela Merici, Đt
2 Sm 5:1-7,10 Tv 89:20,21-22,25-26 Mc 3:22-30
27-12 (AL)
Thứ Ba 28 Tr  Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 6:12-15,17-19 Tv 24:7,8,9,10 Mc 3:31-35
28-12 (AL)
Thứ Tư 29 X  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:4-17 Tv 89:4-5,27-28,29-30 Mc 4:1-20
29-12 (AL)
Thứ Năm 30 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:18-19,24-29 Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14 Mc 4:21-25
30-12 (AL)
Thứ Sáu 31 Tr  Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17 Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11 Mc 4:26-34
Mùng Một Tết Âm Lịch
1-1 (AL)