jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Sáu 2017

Thứ Năm 1 Đ Thánh Justin, Tđ
Cv 22:30;23:6-11 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Ga 17:20-26 
7-5 (AL)
Thứ Sáu 2 Tr Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
Cv 25:13-21 Tv 103:1-2,11-12,19-20 Ga 21:15-19 
8-5 (AL)
Thứ Bảy 3 Đ Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 28:16-20,30-31 Tv 11:4,5,7 Ga 21:20-25 
9-5 (AL)
Chủ Nhật 4 Đ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2:1-11 Tv 104:1,24,29-30,31,34 1 Cr 12:37,12-13 Ga 20:19-23 
10-5 (AL)
Thứ Hai 5 Đ Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2;2:1-9 Tv 112:1-2,34,5-6 Mc 12:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
Thánh Vịnh Tuần 1 
11-5 (AL)
Thứ Ba 6 X Thánh Norbert, Gm
Tb 2:9-14 Tv 112:1-2,7-8,9 Mc 12:13-17 
12-5 (AL)
Thứ Tư 7 X Thứ Tư Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 3:1-11,16 Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9 Mc 12:18-27 
13-5 (AL)
Thứ Năm 8 X Thứ Năm Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11;7:1,9-14;8:4-7 Tv 128:1-2,3,4-5 Mc 12:28-34 
14-5 (AL)
Thứ Sáu 9 X Thánh Ephrem, Phó Tế Tiến Sĩ
Tb 11:5-15 Tv 146:2,7,8-9,9-10 Mc 12:35-37 
15-5 (AL)
Thứ Bảy 10 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 12:1,5-15,20 Tb 13:2,6 Mc 12:38-44 
16-5 (AL)
Chủ Nhật 11 Tr Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:46,8-9 Ðn 3:52,53,54,55 2 Cr 13:11-13 Ga 3:16-18 
17-5 (AL)
Thứ Hai 12 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 5:1-12
Thánh Vịnh Tuần 2
Thánh Vịnh Tuần 4 
18-5 (AL)
Thứ Ba 13 Tr Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22 Tv 119:129,130,131,132,133,135 Mt 5:13-16 
19-5 (AL)
Thứ Tư 14 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11 Tv 99:5,6,7,8,9 Mt 5:17-19 
20-5 (AL)
Thứ Năm 15 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:15-18;4:1,3-6 Tv 85:9-10,11-12,12-13 Mt 5:20-26 
21-5 (AL)
Thứ Sáu 16 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 4:7-15 Tv 116:10-11,15-16,17-18 Mt 5:27-32 
22-5 (AL)
Thứ Bảy 17 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 5:14-21 Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12 Mt 5:33-37 
23-5 (AL)
Chủ Nhật 18 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Ðnl 8:2-3,14-16 Tv 147:12-13,14-15,19-20 1 Cr 10:16-17 Ga 6:51-58 
24-5 (AL)
Thứ Hai 19 X Thánh Romuald, Tu Viện Trường
2 Cr 6:1-10 Tv 98:1,2-3,3-4 Mt 5:38-42
Thánh Vịnh Tuần 3
Thánh Vịnh Tuần 4 
25-5 (AL)
Thứ Ba 20 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9 Tv 146:2,5-6,7,8-9 Mt 5:43-48
26-5 (AL)
Thứ Tư 21 Tr Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11 Tv 112:1-2,3-4,9 Mt 6:1-6,16-18 
27-5 (AL)
Thứ Năm 22 X Thánh Phaolôinô thành Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ
2 Cr 11:1-11 Tv 111:1-2,3-4,7-8 Mt 6:7-15 
28-5 (AL)
Thứ Sáu 23 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 11:18,21-30 Tv 34:2-3,4-5,6-7 Mt 6:19-23 
29-5 (AL)
Thứ Bảy 24 Tr Sinh Nhật Thánh Gioan
2 Cr 12:1-10 Tv 34:8-9,10-11,12-13 Mt 6:24-34 
1-6 (AL)
Chủ Nhật 25 X Chúa Nhật Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Hc 20:10-13 Tv 69:8-10,14,17,33-35 Rm 5:12-15 Mt 10:26-33
Thánh Vịnh Tuần 4 
2-6 (AL)
Thứ Hai 26 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:1-9 Tv 33:12-13,18-19,20,22 Mt 7:1-5 
3-6 (AL)
Thứ Ba 27 X Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ
St 13:2,5-18 Tv 15:2-3,3-4,5 Mt 7:6,12-14 
4-6 (AL)
Thứ Tư 28 Đ Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12,17-18 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Mt 7:15-20 
5-6 (AL)
Thứ Năm 29 Đ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 16:1-12,15-16 Tv 106:1-2,3-4,4-5 Mt 7:21-29 
6-6 (AL)
Thứ Sáu 30 X Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
St 17:1,9-10,15-22 Tv 128:1-2,3,4-5 Mt 8:1-4 
7-6 (AL)