Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Hai 2017

Thứ Sáu 1 X Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Ðn 7:2-14 Ðn 3:75,76,77,78,79,80,81 Lc 21:29-33 
14-10 (AL)
Thứ Bảy 2 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Ðn 7:15-27 Ðn 3:82,83,84,85,86,87 Lc 21:34-36 
15-10 (AL)
Chủ Nhật 3 Tm Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16-17,19;64:2-7 Tv 80:2-3,15-16,18-19 1 Cr 1:3-9 Mc 13:33-37
Thánh Vịnh Tuần 2 
16-10 (AL)
Thứ Hai 4 Tm Thánh Gioan Đamátxênô, Lmts
Is 2:1-5;Is 4:2-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9 Mt 8:5-11 
17-10 (AL)
Thứ Ba 5 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10 Tv 72:1,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24 
18-10 (AL)
Thứ Tư 6 Tm Thánh Nicôla, Tiến Sĩ
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 15:29-37 
19-10 (AL)
Thứ Năm 7 Tr Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 26:1-6 Tv 118:1,8-9,19-21,25-27 Mt 7:21,24-27
20-10 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 29:17-24 Tv 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31 
21-10 (AL)
Thứ Bảy 9 Tm Thánh Juan Diego
Is 30:19-21,23-26 Tv 147:1-2,3-4,5-6 Mt 9:35;10:1,6-8 
22-10 (AL)
Chủ Nhật 10 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11 Tv 85:9-10,11-12,13-14 2 Pr 3:8-14 Mc 1:1-8
Thánh Vịnh Tuần 3 
23-10 (AL)
Thứ Hai 11 Tm Thánh Damasus I, Giáo Hoàng
Is 35:1-10 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 5:17-26 
24-10 (AL)
Thứ Ba 12 Tr Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 40:1-11 Tv 96:1-2,3,10,11-12,13 Mt 18:12-14 
25-10 (AL)
Thứ Tư 13 Đ Thánh Lucia, Đttđ
Is 40:25-31 Tv 103:1-2,3-4,8,10 Mt 11:28-30 
26-10 (AL)
Thứ Năm 14 Tr Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 41:13-20 Tv 145:1,9,10-11,12-13 Mt 11:11-15 
27-10 (AL)
Thứ Sáu 15 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19 Tv 1:1-2,3,4,6 Mt 11:16-19 
28-10 (AL)
Thứ Bảy 16 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11 Tv 80:2-3,15-16,18-19 Mt 17:10-13 
29-10 (AL)
Chủ Nhật 17 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10 Tv 72:3-4,7-8,17 Mt 1:1-17
Thánh Vịnh Tuần 2 
30-10 (AL)
Thứ Hai 18 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Hc 23:5-8 Tv 72:1,12-13,18-19 Mt 1:18-24 
1-11 (AL)
Thứ Ba 19 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25 Tv 71:3-4,5-6,16-17 Lc 1:5-25 
2-11 (AL)
Thứ Tư 20 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 1:26-38 
3-11 (AL)
Thứ Năm 21 Tm Thánh Phêrô Canisius, Lmts
Dc 2:8-14;Xp 3:14-18 Tv 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45 
4-11 (AL)
Thứ Sáu 22 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Lc 1:46-56 
5-11 (AL)
Thứ Bảy 23 Tm Thánh Gioan thành Kanty, Lm
Ml 3:1-4,23-24 Tv 25:4-5,8-9,10,14 Lc 1:57-66 
6-11 (AL)
Chủ Nhật 24 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-11,16 Tv 89:2-3,4-5,27,29 Lc 1:67-79
Thánh Vịnh Tuần 3 
7-11 (AL)
Thứ Hai 25 X Lễ Giáng Sinh
Is 52:7-10 Tv 98:1,2-3,34,5-6 Dt 1:1-6 Ga 1:1-18;1:1-5,9-14 
8-11 (AL)
Thứ Ba 26 Đ Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22 
9-11 (AL)
Thứ Tư 27 Tr Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Ga 20:2-8 
10-11 (AL)
Thứ Năm 28 Đ Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:5–2:2 Tv 124:2-3,4-5,7-8 Mt 2:13-18 
11-11 (AL)
Thứ Sáu 29 Tr Thánh Tôma Becket, Gmtđ
1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35 
12-11 (AL)
Thứ Bảy 30 Tr Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17 Tv 96:7-8,8-9,10 Lc 2:36-40 
13-11 (AL)
Chủ Nhật 31 Tr Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17 Tv 128:1-2,3,4-5 Cl 3:12-21;3:12-17 Mt 2:13-15,19-23 
14-11 (AL)