jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tám 2017

Thứ Ba 1 Tr Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11;34:5-9,28 Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13 Mt 13:35-43 
10-6 (AL)
Thứ Tư 2 X Thánh Eusebius thành Vercelli, Gm
Xh 34:29-35 Tv 99:5,6,7,9 Mt 13:44-46 
11-6 (AL)
Thứ Năm 3 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21,34-38 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:47-53 
12-6 (AL)
Thứ Sáu 4 Tr Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37 Tv 81:3-4,5-6,10-11 Mt 13:54-58 
13-6 (AL)
Thứ Bảy 5 X Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà
Lv 25:1,8-17 Tv 67:2-3,5,7-8 Mt 14:1-12 
14-6 (AL)
Chủ Nhật 6 Tr Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Ðn 7:9-10,13-14 Tv 97:1-2,5-6,9 2 Pr 1:16-19 Mt 17:1-9 
15-6 (AL)
Thứ Hai 7 X Thánh Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Lm
Ds 11:4-15 Tv 81:12-13,14-15,16-17 Mt 14:13-21
Thánh Vịnh Tuần 4 
16-6 (AL)
Thứ Ba 8 Tr Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13 Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13 Mt 14:22-36 
17-6 (AL)
Thứ Tư 9 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 13:1-2,25–14:1,26-29,34-35 Tv 106:6-7,13-14,21-22,23 Mt 15:21-28 
18-6 (AL)
Thứ Năm 10 Đ Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Mt 16:13-23 
19-6 (AL)
Thứ Sáu 11 Tr Thánh Clare, Đt
Ðnl 4:32-40 Tv 77:12-13,14-15,16,21 Mt 16:24-28 
20-6 (AL)
Thứ Bảy 12 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ðnl 6:4-13 Tv 18:2-3,3-4,47,51 Mt 17:14-20 
21-6 (AL)
Chủ Nhật 13 X Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13 Tv 85:9,10,11-12,13-14 Rm 9:1-5 Mt 14:22-33
Thánh Vịnh Tuần 3 
22-6 (AL)
Thứ Hai 14 Đ Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ðnl 10:12-22 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mt 17:22-27 
23-6 (AL)
Thứ Ba 15 Tr Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ðnl 31:1-8 Ðnl 32:3-4,7,8,9,12 Mt 18:1-5,10,12-14 
24-6 (AL)
Thứ Tư 16 X Thánh Stêphanô nước Hung Gia Lợi
Ðnl 34:1-12 Tv 66:1-3,5,8,16-17 Mt 18:15-20 
25-6 (AL)
Thứ Năm 17 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 3:7-11,13-17 Tv 114:1-2,3-4,5-6 Mt 18:21-19:1 
26-6 (AL)
Thứ Sáu 18 X Thánh Jane Frances đệ Chantal, Tu Sĩ
Gs 24:1-13 Tv 136:1-3,16-18,21-22,24 Mt 19:3-12 
27-6 (AL)
Thứ Bảy 19 X Thánh Gioan Eudes, Lm
Gs 24:14-29 Tv 16:1-2,5,7-8,11 Mt 19:13-15 
28-6 (AL)
Chủ Nhật 20 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Rm 11:13-15,29-32 Mt 15:21-28
Thánh Vịnh Tuần 4 
29-6 (AL)
Thứ Hai 21 Tr Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19 Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44 Mt 19:16-22 
30-6 (AL)
Thứ Ba 22 Tr Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 19:23-30 
1-7 (AL)
Thứ Tư 23 X Thánh Rose thành Lima, Đt
Tl 9:6-15 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mt 20:1-16 
2-7 (AL)
Thứ Năm 24 Đ Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39 Tv 40:5,7-8,8-9,10 Mt 22:1-14 
3-7 (AL)
Thứ Sáu 25 X Thánh Louis Vua Nước Pháp; Joseph Calasanz, Lm
R 1:1,3-6,14-16,22 Tv 146:5-6,7,8-9,9,10 Mt 22:34-40 
4-7 (AL)
Thứ Bảy 26 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 2:1-3,8-11;4:13-17 Tv 128:1-2,3,4,5 Mt 23:1-12 
5-7 (AL)
Chủ Nhật 27 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23 Tv 138:1-2,23,6,8 Rm 11:33-36 Mt 16:13-20
Thánh Vịnh Tuần 1 
6-7 (AL)
Thứ Hai 28 Tr Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Tx 1:2-5,8-10 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Mt 23:13-22 
7-7 (AL)
Thứ Ba 29 Đ Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Tx 2:1-8 Tv 139:1-3,4-6 Mt 23:23-26 
8-7 (AL)
Thứ Tư 30 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Tx 2:9-13 Tv 139:7-8,9-10,11-12 Mt 23:27-32 
9-7 (AL)
Thứ Năm 31 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Tx 3:7-13 Tv 90:3-4,12-13,14,17 Mt 24:42-51 
10-7 (AL)