jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười 2017

Chủ Nhật 1 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Ed 18:25-28 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Pl 2:1-11;3:1-5 Mt 21:28-32
Thánh Vịnh Tuần 2 
12-8 (AL)
Thứ Hai 2 Tr Thiên Thần Hộ Thủ
Dcr 8:1-8 Tv 102:16-18,19-21,29,22-23 Lc 9:46-50 
13-8 (AL)
Thứ Ba 3 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Dcr 8:20-23 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Lc 9:51-56 
14-8 (AL)
Thứ Tư 4 Tr Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Nkm 2:1-8 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Lc 9:57-62 
15-8 (AL)
Thứ Năm 5 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Nkm 8:1-4,5-6,7-12 Tv 19:8,9,10,11 Lc 10:1-12 
16-8 (AL)
Thứ Sáu 6 X Thánh Bruno, Lm; Chân Phước Marie Rose Durocher, Đt
Br 1:15-22 Tv 79:1-2,3-5,8,9 Lc 10:13-16 
17-8 (AL)
Thứ Bảy 7 Tr Đức Mẹ Mân Côi
Br 4:5-12,27-29 Tv 69:33-35,36-37 Lc 10:17-24 
18-8 (AL)
Chủ Nhật 8 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Is 5:1-7 Tv 80:9,12,13-14,15-16,19-20 Pl 4:6-9 Mt 21:33-43
Thánh Vịnh Tuần 3 
19-8 (AL)
Thứ Hai 9 X Thánh Denis, Gm Gioan Leonardi, Lm và các bạn tử đạo
Gn 1:1–2:1,11 Gn 2:2,3,4,5,8 Lc 10:25-37 
20-8 (AL)
Thứ Ba 10 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gn 3:1-10 Tv 130:1-2,3-4,7-8 Lc 10:38-42 
21-8 (AL)
Thứ Tư 11 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gn 4:1-11 Tv 86:3-4,5-6,9-10 Lc 11:1-4 
22-8 (AL)
Thứ Năm 12 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Ml 3:13-20 Tv 1:1,1-2,3,4,6 Lc 11:5-13 
23-8 (AL)
Thứ Sáu 13 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 1:13-15;2:1-2 Tv 9:2-3,6,16,8-9 Lc 11:15-26 
24-8 (AL)
Thứ Bảy 14 X Thánh Callistus I, Ghtđ
Ge 4:12-21 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Lc 11:27-28 
25-8 (AL)
Chủ Nhật 15 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,34,5,6 Pl 4:12-14,19-20 Mt 22:1-14;22:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4 
26-8 (AL)
Thứ Hai 16 X Thánh Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đt
Rm 1:1-7 Tv 98:1,2-3,3-4 Lc 11:29-32 
27-8 (AL)
Thứ Ba 17 Đ Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 1:16-25 Tv 19:2-3,4-5 Lc 11:37-41 
28-8 (AL)
Thứ Tư 18 Đ Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 2:1-11 Tv 62:2-3,6-7,9 Lc 11:42-46 
29-8 (AL)
Thứ Năm 19 Đ Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 3:21-29 Tv 130:1-2,3-4,5-6 Lc 11:47-54 
30-8 (AL)
Thứ Sáu 20 X Thánh Phaolô thành the Cross, Lm
Rm 4:1-8 Tv 32:1-2,5,11 Lc 12:1-7 
1-9 (AL)
Thứ Bảy 21 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Rm 4:13,16-18 Tv 105:6-7,8-9,42-43 Lc 12:8-12 
2-9 (AL)
Chủ Nhật 22 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Is 45:1,4-6 Tv 96:1,3,4-5,7-8,9-10 1 Tx 1:1-5 Mt 22:15-21
Thánh Vịnh Tuần 1 
3-9 (AL)
Thứ Hai 23 X Thánh Gioan thành Capistrano, Lm
Rm 4:20-25 Lc 1:69-70,71-72,73,75 Lc 12:13-21 
4-9 (AL)
Thứ Ba 24 X Thánh Antôn Claret, Tiến Sĩ
Rm 5:12,15,17-19,20-21 Tv 40:7-8,89,10,17 Lc 12:35-38 
5-9 (AL)
Thứ Tư 25 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:12-18 Tv 124:1-3,4-6,7-8 Lc 12:39-48 
6-9 (AL)
Thứ Năm 26 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:19-23 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 12:49-53 
7-9 (AL)
Thứ Sáu 27 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 7:18-25 Tv 119:66,68,76,77,93,94 Lc 12:54-59 
8-9 (AL)
Thứ Bảy 28 Đ Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:1-11 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 13:1-9 
9-9 (AL)
Chủ Nhật 29 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Xh 22:20-26 Tv 18:2-3,34,47,51 1 Tx 1:5-10 Mt 22:34-40
Thánh Vịnh Tuần 2 
10-9 (AL)
Thứ Hai 30 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:12-17 Tv 68:2,4,6-7,20-21 Lc 13:10-17 
11-9 (AL)
Thứ Ba 31 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:18-25 Tv 126:1-2,2-3,4-5,6 Lc 13:18-21 
12-9 (AL)